stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         
  Operačný program : vzdelávanie
 
  Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond
 
Prioritná os : 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 
  Opatrenie : 1.1. Premena tradičnej školy na modernú  
 
          ITMS kód projektu : 26110130340        
               
  Cieľ projektu:      
       
      Inovovaním obsahu, metód a foriem vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej      
  v Nitre pripravovať úspešných absolventov pre potreby trhu práce.
           
     
Termín realizácie: od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2013
     
                 
                 
 
1
Verejné obstarávania
2
 
     
Tréning mäkkých zručností
 
Budovanie nových učební
 
Vzdelávanie učiteľov
             
           
             
     
Školenie pedagogických pracovníkov - Autodesk
     
             
     
Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR
     
             
     
Seminár pre odbornú verejnosť a pedagogických zamest.
     
             
     
Školenie pre prácu s interaktívnymi prvkami pokračujú
     
             
     
Moderná príprava - úspešní absolventi
     
             
  asf    
             
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ