stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         
  Tréning mäkkých zručností  
     
 
V dňoch 16-19 februára 2011 sa pedagogickí zamestnanci, ktorí sú zapojení do projektu
 
 
Moderná príprava - úspešní absolventi, zúčastnili Tréningu mäkkých zručností v kúpeľnom
 
meste Piešťany.
 
 
Hlavnými cieľmi školenia boli:
-
urobiť z  kolektívov dvoch predtým samostatných škôl jeden spoločný tím, ktorý bude spolu-
pracovať na realizácii projektu
         
   
-
ukázať pedagógom, ako je možné vytvoriť jeden spoločný tím z triedy
     
   
-
pomôcť pedagogickým pracovníkom chápať vekové osobitosti psychiky ich žiakov
     
   
-
riešiť konfliktné situácie
     
     
     
     
Školenie, na ktorom sa zúčastnilo 20 pedagogických zamestnancov sa zameralo jednak na
   
     
teambuildingové aktivity, asertivitu a empatiu, ktoré sú pre tímovú prácu veľmi dôležité. Všetky
   
     
tieto aktivity majú jedného spoločného menovateľa  a to – nové impulzy vo výchovno-vyučo-
   
     
vacom procese a v kolektívnej práci. Úlohou projektu bolo pripraviť pedagógov na rôzne
   
     
situácie,ktoré v práci so žiakmi  môžu nastať a ukázať im situácie ako ich treba riešiť a zvládať.
   
     
Pedagogickí pracovníci sa počas 4 dní mali možnosť oboznámiť s viacerými modelovými situ-
   
     
áciami a ich riešeniami. Okrem psychologického tréningu  sa venovali aj prezentácii najmoder-
   
     
nejších inovatívnych metód a foriem práce, aby sa v konečnom dôsledku prekonal klasický
   
     
model vyučovania a tým sa vyučovacie hodiny stali atraktívnejšími, tvorivejšími a efektivnejšími.
   
             
     
Pre splnenie spomínaných cieľov sa školenie konalo mimo mesta Nitra.  Malo to svoj význam
     
     
v tom, že účastníci školenia sa okrem rozličných denných aktivít zúčastňovali aj mnohých
     
     
večerných aktivít, ktoré v podstatnej miere prispeli k upevneniu medziľudských vzťahov oboch
     
     
kolektívov.
     
             
     
Absolvované školenie bude prínosom pre ďalšiu prácu a získané zručnosti budú môcť peda-
     
     
gógovia aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.
     
     
     
      certifikat      
       
       
             
             
3
1 2
               
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ