stred  
   
  l  
 
MENU
 
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
 
MENU
 
         
Harmonogram plánovaných aktivít v oblasti prevencie sociálno-patologických javov
v 1. polroku školského roka 2016/2017
   
  September 2016  
     
 
Vypracovať plán práce výchovného poradcu
 
 
Spolupracovať s vedením SOŠP
 
        Zriadiť informačnú tabulu pre žiakov        
       
Pravidelne aktualizovať informácie
       
       
Spolupracovať s koordinátorom pre integráciu
     
       
Spolupracovať s koordinátorom sociálno-patologických javov
     
       
Riešiť závažné problémy žiakov týkajúce sa porušovania Vnútorného poriadku školy
       
       
Viesť osobné pohovory s problémovými žiakmi a / prípadne s ich rodičmi /
       
                 
                 
       
Október 2016
       
             
   
Naplánovať a koordinovať návštevy 9.ročníkov ZŠ s účelom propagácie študijných
     
   
a učebných odborov našej školy
     
     
Oboznámiť sa s obsahom koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského
     
     
systému a jeho implementácie do praxe /www. minedu. sk /
     
      Viesť konzultácie s problémovými žiakmi      
      Viesť dokumentáciu výchovného poradcu      
      Aktualizovať informačnú tabuľu      
             
             
      November 2016      
                 
       
Realizovať návštevy tried 9.ročníkov základných škôl
       
       
Zúčastniť sa RZ tried 9.ročníkov základných škôl
     
       
Spolupracovať pri organizovaní rodičovského združenia SOŠP
       
       
Uskutočňovať pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi
     
       
Spolupracovať s inštitúciami zameranými na protidrogovú činnosť
       
       
Analyzovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu za I. štvrťrok šk. roka
       
       
2015/2016
       
       
Viesť dokumentáciu výchovného poradcu
       
                 
                 
       
December 2016
       
                 
       
Spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
     
       
Zúčastniť sa Dňa otvorených dverí v Komjaticiach s účelom propagácie učebných
     
       
a študijných odborov našej školy
     
       
Zúčastniť sa Burzy informácií
     
       
Pomáhať pri príprave Dňa otvorených dverí na SOŠP
     
       
Poskytovať poradenstvo žiakom pri výbere študijných programov na VŠ
     
       
Priebežne riešiť výchovné problémy a viesť dokumentáciu
     
               
               
        Január 2017      
               
       
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok, prijatie opatrení, v prípade
     
       
potreby konzultácie so žiakmi / rodičmi /
     
       
Poradenská služba žiakom končiacich ročníkov
     
       
Aktualizovať informačnú tabulu
     
       
Spracovať a vyhodnotiť náborovú činnosť
     
       
Pomáhať pri príprave RZ
     
       
Vytvárať  podmienky v oblasti protidrogovej preventívnej starostlivosti o žiakov
     
       
v spolupráci s učiteľmi, majstrami odborného výcviku, rodičmi a protidrogovými inštit.
     
       
Spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
     
               
               
       
Konkrétne dátumy plánovaných aktivít budú spresnené po dohode so školiteľmi,
     
       
prípadne školiacimi strediskami.
     
                 
                 
       
Spracovali:
PaedDr. Eva Štreérová - výchovná poradkyňa
       
         
Mgr. Ivan Nagy - koordinátor prevencie pre protidrogovú činnosť