stred  
   
  l  
 
MENU
 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, NOVOZÁMOCKÁ 220 NITRA
 
MENU
 
         
Číslo školy:  648201  www.ptechskola.edu.sk  
 
KRITÉRIÁ  
   
pre učebné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre školský rok
2017/2018
                 
       
Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre v zmysle zákona
       
       
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
       
       
 doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov zákona č. 61/2016
       
    Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
    vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou  
    MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej  
    odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a po prerokovaní v  
     pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie do  1. ročníka učebného odboru,  
        ktorý si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania        
    (ďalej len talentová skúška) žiakov ZŠ pre školský rok 2017/2018 v odbore:  
       
 
8541 H umelecký kováč a zámočník
 
       
         
    Talentová skúška do uvedeného odboru sa uskutoční:
05. apríla 2017
 
         
    Uchádzači budú prijatí podľa nasledovných kritérií:  
       
  1.
Kreslenie podľa modelu  - kreslená štúdia zátišia s použitím ceruzky.
 
20 bodov
  2. Práca s materiálom (papier, hlina alebo drôt) – priestorový objekt. 
 
20 bodov
  3. Vlastné domáce práce v rozsahu 3 kusov veľkosti minimálne formátu A4
 
10 bodov
  4. Ústny pohovor
 
10 bodov
  5. Bodové hodnotenie priemerného prospechu na ZŠ  za  8. ročník a 1. polrok
  9. ročníka:  
       
   
Priemer
od
1,00
2,01
2,51
3,01
3,51
do
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Počet bodov za priemerný prospech
10
8
6
4
2
       
                   
        Podmienky prijatia:        
     
  1. Žiak môže byť prijatý na štúdium, ak:  
  - úspešne vykonal talentové  skúšky,  
  - dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 70 bodov podľa kritérií.  
     
  2. Pri rovnakom počte bodov získaných z talentovej skúšky  rozhoduje o poradí  
    lepší priemerný prospech žiaka z 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ.  
     
  3. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do uvedených odborov si  
    škola vyhradzuje právo tieto odbory neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.  
   
  4. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo  
  zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na  
  prihláške), v prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné  
  potvrdenie od odborného lekára.  
   
  5. Pri rovnakom splnení stanovených kritérií bude prednostne prijatý uchádzač  
  so ZPS (ak ZPS  nie je v rozpore s požiadavkami zvoleného odboru).  
   
  V Nitre dňa 25. 1. 2017    
   
 
Ing. Oľga Hodálová
 
  riaditeľka