stred  
   
  l  
 
MENU
 
HISTÓRIA PRACOVISKA NA DVORČIANSKEJ ULICI
 
MENU
 
         

Korene prípravy učňov siahajú až do septembra 1963, kedy v rôznych strojárskych učňovských zariadeniach začala príprava učňov pre plánovanú výstavbu nitrianskeho podniku Šmeralových závodov Brno.

Nitrianske textilné strojárne n .p. Nitra vznikli 1.1.1968 a svoje vlastné učňovské stredi-
sko si zriadili v školskom roku 1971/72. V tom čase malo 260 učňov, teoretické vyučo-
vanie prebiehalo v  Učňovskej škole Nitra a odborný výcvik vo vlastných dielňach.
             
 

Z toho OU bolo 1.9.1972 zriadené odborné učilište NTS, ktoré bolo v školskom roku1977/1978 zaradené do siete stredných odborných učilíšť MŠ SR ako SOU koncernu Elitex v Nitre. V tomto čase malo učilište 440 žiakov, ktorí sa pripravovali v profesiách : sústružník, frézar, strojový zámočník, mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky a menšie počty nástrojarov, elektromontérov a klampiarov.

   
       
  anian    
       
     

Po začlenení učilišťa do rezortu elektrotechnického priemyslu sa od roku 1985 stalo SOU elektrotechnickým a od školského roku 1986/87 sa včlenilo do VHJ VÚMA Nové Mesto nad Váhom, ktorá tak prevzala úlohu ďalšieho zriaďovateľa. Touto zmenou došlo aj k ďalším zmenám v profesijnej skladbe žiakov, a to študijný odbor "mechanik - elektronik" a "mechanik strojov a zariadení".

     
     
 

V r.1990 sa SOUE dočasne znovu dostalo pod riadenie pôvodného materského podniku a od 1.1.1991 je samostatnou organizáciou.

 
     
 
6
 
             
     

V tomto období učilište pripravovalo žiakov nielen v strojárskych a elektrotechnických odboroch, ale začala sa príprava absolventov aj pre umelecko - remeselné práce v odboroch zlatník - klenotník, umelecký stolár a kováč. Pre jednotlivé učebné odbory mali žiaci možnosť pokračovať po skončení štúdia v nadstavbovom štúdiu a získať takto aj vzdelanie s maturitou. V roku 2002 mala škola 12 študijných odborov a skoro 500 žiakov.

     
             
     

V tom istom roku bol škole zapožičaný čestný titul: SOU Štefana Aniána Jedlíka, ktorý používala až do zlúčenia v roku 2007.

     
             
     
1
     
             
     

Pred zlúčením tu študovalo cca 460 žiakov a bolo možné študovať nasledovné odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, mechanik elektronik so zameraním na spotrebnú elektroniku a so zameraním na číslicovú techniku, mechanik, elektrotechnik programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, puškár, umelecký kováč a zámočník, zlatník a klenotník, umelecký rezbár.