stred  
   
  l  
 
MENU
 
MATURITNÁ SKÚŠKA 2016
 
MENU
 
   

Spôsob ukončovania štúdia na stredných školách je určený Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

   
 
 
 
 
 
 
Harmonogram EČ a PFIČ maturitnej skúšky :
 
   
     
Maturitné skúšky
EČ MS a PFIČ MS zo SJL 15. marec 2016 - utorok
EČ MS a PFIČ MS z cudzích jazykov B1, B2
16. marec 2016 - streda
EČ MS z matematiky 17. marec 2016 - štvrtok
Praktická časť odbornej zložky MS  apríl 2016
Akademický týždeň 23. máj 2016 – 27. máj 2016
Ústna forma internej časti MS 30. máj 2016 - 03. jún 2016
     
         
   

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 12. – 15. apríla 2016. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2016. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.

   
   
   
     

Stručný prehľad úprav pre jednotlivé skupiny zdravotného znevýhodnenia

     
             
     

Druh zdravotného znevýhodnenia

Skupina podľa stupňa funkčného obmedzenia

I.skupina-ľahký stupeň

II.skupina-stredný stupeň

III.skupina-ťažký stupeň

Sluchové postihnutie

Predĺžený čas max. o 50 %

Predĺžený čas max. o 75 %
Úprava testu

úpravy ako v II. skupine
predĺžený čas o 100 %
tlmočník
posunkovej reči

Zrakové postihnutie

Predĺžený čas max. o 75 %

Predĺžený čas max. o 100 %
Úprava testu

úpravy ako v II. skupine
predĺžený čas o 100 %
asistent

Telesné postihnutie

Predĺžený čas max. o 75 %

Predĺžený čas max. o 100 %
Úprava testu

úpravy ako v II. skupine
predĺžený čas o 100 %
asistent

Chorí a zdravotne oslabení

Predĺžený čas max. o 50 %

Predĺžený čas max. o 75 %

 

Vývinové poruchy učenia

Predĺžený čas max. o 25 %

Predĺžený čas max. o 50 %
Úprava testu

 

Poruchy aktivity a pozornosti

Predĺžený čas max. o 25 %

Predĺžený čas max. o 50 %
Úprava testu

 

Poruchy správania

Predĺžený čas max. o 25 %

Predĺžený čas max. o 50 %

 

Narušená komunikačná schopnosť

Predĺžený čas max. o 25 %

Predĺžený čas max. o 50 %
Úprava testu

 
Autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy Úprava podľa odporúčania špeciálneho pedagóga
     
             
             
     
PDF MATURITNEJ SKÚŠKY 2016
     
             
     
zmluva
     
             
     
zmluva