stred  
   
  l  
 
MENU
 
STANOVY
 
MENU
 
         
Občianskeho združenia zloženého podľa zákona č. 83/1990 Zb.
 
Článok I.
Názov a sídlo združenia  
 
Názov združenia: AMOS NITRA
        Sídlo združenia : Novozámocká 220, 949 05 Nitra      
             
MHD NITRA
  Článok II.  
       
     

Občianske združenie je dobrovoľné, nepolitické záujmové združenie.

       
     
      Ciele činnosti združenia:              
             
      1. podpora rozvoja vzdelávania študentov SOU        
  2. skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu    
  3. rozvoj cudzojazyčných zručností a schopností    
        4. práca s informačnými technológiami        
        5. vybudovanie materiálno – technickej základne školy        
    6. podpora rozvoja národných tradícií na škole    
    7. podpora medzinárodnej komunikácie a vzťahov mladej generácie    
         
    Článok III.    
         
    Orgány združenia    
       
    1. Členská schôdzka    
       
    Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju všetci členovia    
    združenia. Schádza sa najmenej jedenkrát do roka a tiež vždy, ak o to požiada    
    20 % všetkých členov združenia.    
       
    Pôsobnosť členskej schôdze:    
       
    a) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia    
    b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky    
    c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia    
    d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení    
    e) volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznu komisiu    
       
    2. Predstavenstvo    
       
    Predstavenstvo je výkonný a riadiaci orgán, ktorý je za svoju činnosť zopovedný    
    členskej schôdzi. Schádza sa najmenej štyrikrát do roka a má 5 členov.    
       
    Pôsobnosť predstavenstva:    
       
    a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze    
    b) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára    
    v priamych a tajných voľbách    
    c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné  
    materiály na tieto rokovania    
       
    3. Predseda združenia    
       
    a) Predseda združenia zastupuje združenie navonok v právnych vzťahoch s inými    
    partnermi. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda združenia. Štatutárnymi  
    orgánmi združenia sú predseda a podpredseda.    
       
    b) volení sú nadpolovičnou väčšinou hlasou predsedníctva    
    c) za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi    
       
    4. Revízna komisia    
       
    a) Revízna komisia je kontrolný orgán, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej  
    schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch    
    združenia    
    b) revízna komisia má 3 členov a je nezávislá od ostatných orgánov združenia    
    c) členov a predsedu revíznej komisie volí a odvoláva členská schôdza    
    d) kontroluje hospodárenie druženia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje  
    opatrenia na ich odstránenie    
    e) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov    
         
    Článok IV.    
         
    Organizačná štruktúra    
       
    Občianske združenie nevytvára nižšie organizačné jednotky.    
         
    Článok V.    
         
    Vznik členstva    
       
    Členom združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré:    
    a) prihlásili sa k účelu a poslaniu združenia a súhlasia so stanovami a cieľmi    
    združenia    
    b) zaplatili členský príspevok, vyšku ktorého osobitné pre fyzické a právnické  
    osoby schvaľuje členská schôdza na návrh predsedníctva.    
       
    Predsednístvo má právo odmientuť prihlášku na člena zdurženia v prípade, že    
    uchádzač o členstvo nesplní podmienky vniku členstva.    
         
    Článok VI.    
         
    Zánik členstva    
       
    Členstvo zaniká:    
       
    a) dobrovoľným vystúpením člena    
    b) vylúčením členskou schôdzou v prípade hrubého porušenia stanov alebo    
    preukázateľným konaním proti záujmom združenia.    
    c) smrťou člena    
         
   
Článok VII.
   
         
    Práva a povinnosti člena    
       
    Základnými právami člena združenia sú:    
       
    a) voliť a byť volený do orgánov zruženia    
    b) byť informovaný o činnosti združenia    
    c) kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov    
    d) spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov    
       
    Základnými povinnosťami člena združenia sú:    
       
    a) zúčastniť sa zasadnutí orgánov združenia    
    b) podľa svojich schopností a možností podieľať sa na dosiahnutí cieľov a poslania  
    združenia    
    c) platiť základný členský príspevok    
         
   
Článok VIII.
   
         
    Hospodárenie združenia    
       
    Občianske združenie AMOS NITRA so sídlom v Nitre je nezávislou organizáciou.  
    Hospodári podľa schváleného rozpočtu a svoje finančné prostriedky využíva    
    účelovo na plnenie svojich cieľov.    
       
    Prijímy združenia sú:    
       
    a) členské príspevky    
    b) dary    
    c) dotácie    
    d) granty    
    e) dobrovoľné zbierky    
    f) prijmy z vlastnej hospodárskej činnosti    
    g) príjmy z daní    
         
   
Článok IX.
   
         
    Zánik združenia    
       
    Združenie zaniká:    
       
    a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením    
    b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení    
       
    Na zánik združenia je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov združenia.    
    Pri zániku združenia členská schôdza ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkové  
    vyrovnanie združenia.    
         
   
Článok IX.
   
         
    Prechodné a záverečné ustanovenia    
       
    Na prvej členskej schôdzi budú prerokované a schválené nasledovné dokumenty:  
    a) stanovy združenia    
    b) rokovací a volebný poriadok    
    c) zásady hospodárenia    
       
    V Nitre 28. novembra 2007