stred  
   
  l  
 
MENU
 
HISTÓRIA PRACOVISKA NA NOVOZÁMOCKEJ ULICI
 
MENU
 
         

2.2.1962 bol položený základný kameň podniku Plastika, n.p. Nitra. V roku 1963 boli dokončené prvé objekty. Výrobné zariadenia, z časti dovezené zo zahraničia, sa postupne uvádzali do prevádzky. Na obsluhu strojov boli potrební kvalifikovaní pracovníci. Z tohto dôvodu bolo v roku 1963 zriadené učňovské stredisko, ktoré malo svoje priestory v Kasárňach Maďarskej komúny v Nitre. V tomto učňovskom stredisku sa žiaci učili v odbore nástrojár, kovotokár, frézar, elektrikár, strojný zámočník.

 
 
 
 
 
 
 
 
           
     
  Najvýraznejšie historické dátumy  
     
 
1.júl 1969 - otvorenie odborného učilišťa pri n.p. Plastika Nitra
 
 
 
 
rok 1971 - odovzdanie telocvične a internátu s kapacitou 120 žiakov do užívania
 
 
a vybudovanie dielne pre učebný odbor elektromontér
 
 
 
 
rok 1979 - nový názov - Stredné odborné učilište chemické a otvára sa Stredná
 
 
škola pre pracujúcich. Podľa učebných osnov odborná príprava žiakov trvá 3
 
     
a pol roka, nadstavbová zložka pre pracujúcich - odbor priemyselná chémia dva
     
 
roky a končí maturitou
 
 
 
 
rok 1982 - otvárame 4-ročný študijný smer s maturitou - mechanik strojov
 
 
a zariadení a 3,5-ročný učebný odbor elektromechanik
 
     
     
     
rok 1988 - otvárame 4-ročný študijný smer s maturitou - operátor gumárenskej
     
     
a plastikárskej výroby
     
             
     
tv
     
             
     
rok 1990 - novým zriaďovateľom SOUCH sa stáva Ministerstvo priemyslu SR
     
     
     
     
rok 1991 - oddelenie SOUCH od materského podniku š.p. Plastika Nitra a nadobu-
     
     
dnutie právnej subjektivity ako štátna príspevková organizácia delimitačnou zmluvou,
     
     
pričlenenie SPV Luna Nitra s učebným odborom krajčír
     
             
     
skola
     
             
     
rok 1992 - dobudovanie športového areálu s ihriskami, s dráhou, sektorom pre
     
     
skok do diaľky a vrhačské disciplíny, otvorenie 4-ročného študijného odboru s
     
     
maturitou - mechanik elektronik, príprava v učebných odboroch sa stanovuje na 3
     
     
roky
     
             
     
ucni
     
             
     
rok 1993 - novým zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo hospodárstva
     
     
     
     
rok 1994 - otvárame 3-ročný odbor technicko-administratívny pracovník
     
     
     
     
rok 1995 - odovzdanie do užívania nových priestorov pre praktické vyučovanie
     
     
v krajčírskych učebných odboroch a študijných odboroch
     
     
     
     
rok 1996 - otvorenie dvojročného nadstavbového štúdia s maturitou v odbore
     
     
odevníctvo
     
     
     
     
rok 1997 - otvorenie dvojročného nadstavbového štúdia s maturitou v odbore
     
     
technicko-ekonomický pracovník, otvorenie nového 4-ročného študijného odboru
     
     
- operátor ekologických zariadení.
     
             
     
admin
     
             
     
rok 1999 - otvorenie dvojročného nadstavbového štúdia s maturitou pre odbory
     
     
strojníctvo a priemyselná chémia
     
     
     
     
rok 2001 - zmena názvu školy na Stredné odborné učilište Novozámocká 220, Nitra
     
     
     
     
rok 2003 - novým zriaďovateľom sa stáva Nitriansky samosprávny kraj
     
     
     
     
rok 2004 - otvorenie nového experimentálneho 4-ročného odboru - chémia a životné
   
     
prostredie
     
     
     
     
rok 2007 - otvorenie zváračskej školy
     
             
     

Najsilnejšie školské roky v tunajšej škole boli 2002/2003, kedy v nej študovalo 557 žiakov a 2003/2004 s počtom 572 žiakov. Tesne pred zlúčením v školskom roku 2006/2007 bolo 459 žiakov v týchto študijných a učebných odboroch: mechanikstrojov a zariadení, operátor ekologických zariadení, chémia, životné prostredie, obrábač kovov, technickoadmini-stratívny pracovník, krajčír-dámske odevy, ale pôvodne sa tu vyučovali aj odbory ako gumár plastikár, operátor gumárenskej a plastikárskej výroby, chémia, spracúvanie kaučuku a plastov, elektromechanik, mechanik elektronik.