stred  
   
  l  
 
MENU
 
ŠKOLENIA ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU
 
MENU
 
         
  ŠCI
   
V rokoch 2004-2006 boli na vybraných školách vytvorené Školiace centrá Infoveku.
Cieľom bolo vzdelávať učiteľov pre využívanie PC v ich práci a vo vyučovaní. Na našej
škole boli školiteľmi Ing. Zuzana Ďurfinová a Ing. Juraj Kuna a spolu vyškolili viac ako 250
učiteľov. Absolventi sa počas školenia zoznámili so základmi využívania počítača, riešili úlo -
hy v textovom a  tabuľkovom editore kancelárskeho balíka OFFICE a ako výstup bol pro -
jekt v programe PowerPoint-  prezentácia na zvolenú tému.
             
         
         
    FIT učiteľa    
         
    V rokoch 2007 a 2008 prebiehalo pod záštitou Metodicko- pedagogického centra    
   
v Trenčíne vzdelávanie učiteľov : Funkčná gramotnosť v informačných technológiách. Ško -
   
    lenie nadväzovalo na predchádzajúce vzdelávanie, počas ktorého bolo na našej škole zria -    
   
dené školiace centrum Infoveku.
   
         
    Učitelia mohli vzdelávanie absolvovať formou e-learningu, alebo prezenčnou formou. Pri    
   
prezenčnej forme absolvovali učitelia školenie na vlastnej škole, v jej odborných učebniach
   
   
do ktorých za nimi prichádzal multiplikátor, zaškolený pre vedenie  vzdelávania. Naša škola
   
   
mala sa zapojila do vzdelávania prostredníctvom multiplikátora, ktorým bola Ing. Zuzana
   
   
Ďurfinová, učiteľka odborných predmetov v elektroodboroch.
   
         
   
Vzdelávanie bolo rozdelené do piatich modulov, v ktorých sa učitelia zoznámili s elearningom
 
   
a možnosťami využívania IKT vo vyučovacom procese. V poslednom module využili svoje
   
   
poznatky a vytvorili metodický postup na využitie IKT v konkrétnom predmete na jednu
   
   
konkrétnu tému.
   
         
         
    ANGLICKÝ JAZYK    
       
    Countries and languages   2    
        English prepositions  
2
     
        Home And Housing  
2
     
                   
        ELEKTROTECHNIKA      
                   
        1.a 2. Kirchhoffov zákon   2      
        Reproduktory   2      
        Komutátorové stroje   2      
        Čítače   2      
        Jednočipové mikroprocesory   2      
                   
        VÝTVARNA VÝCHOVA - DEJINY UMENIA      
                   
        Kubizmus   2      
        Farby   2      
        Význam a využitie farieb v živote človeka   2      
                   
       
SLOVENSKÝ JAZYK
     
                   
        Ľudovít Štúr   2      
        Ľudová slovesnosť   2      
        Martin Kukučin   2      
        Realizmus v slovenskej literatúre   2      
        Úvod do poznávania slovných druhov   2      
                   
       
ZEMEPIS A GEOGRAFIA
     
                   
        Nitra   2      
                   
       
STROJÁRSTVO
     
                   
        AutoCAD   2      
        Spoje v strojárstve   2      
                   
       
MATEMATIKA
     
                   
        Kvadratické funkcie   2      
                   
       
OSTATNÉ PROJEKTY
     
                   
        Globálne problémy sveta   2      
        Nemecky hovoriace krajiny   2      
        Periodická sústava prvkov   2      
        Stredoveké mestá na Slovensku   2      
        Prvouka: Rok - mesiac - týždeň   2      
        Ako sa meníme   2