stred  
   
  l  
 
MENU
 
Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2017/2018
 
MENU
 
         
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej, v Nitre v zmysle zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a prípave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR
č. 65/2015 Z. z. o stredných školácha a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z.
o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a po
      prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie na štúdium žiakov      
      ZŠ do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre školský rok 2017/2018.      
             
             
     
Termíny prijímacích skúšok:
     
     
1. kolo prijímacích skúšok
     
             
       
I. termín
09. máj 2017 (utorok)
     
        II. termín
11. máj 2017 (štvrtok)
     
                 
     
2. kolo prijímacích skúšok
20. jún 2017 (utorok)
     
     
(bude sa konať v prípade nenaplnenia počtu žiakov)
     
             
      A/ Študijné odbory :      
             
 
-
2411 K mechaník nastavovač
 
 
-
2413 K mechaník strojov a zariadení
 
  - 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  
      - 2697 K mechanik elektrotechnik      
     
 
Kritériá pre prijatie
 
               
   
1.
 
Kritéria pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky
     
        Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov        
        deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť      
        najmänej 90 %.      
               
   
2.
  Kritéria pre prijatie uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky      
        Uchádzač o štúdium absolvuje prijímaciu skúšku v uvedenom termíne. Prijímacie      
        skúšky sa uskutočnia písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a       
        z matematiky. Čistý čas na vypracovanie každej písomnej skúšky je 60 minút.      
               
 
3.
V prípade, že sa uchádzač prihlási na obidva termíny prijímacích skúšok, škola mu
     
       
akceptuje úspešnejší z dosiahnutých výsledkov, čo sa týka počtu bodov.
     
               
               
   
4.
 
Uchádzači budú prijímaní na základe nasledovných kritérií:
     
   
-
  Za každú písomnú skúšku môže uchádzač získať maximálne 30 bodov. Uchádzač      
        vykonal skúšku úspešne, ak dosiahol z písomnej skúšky z každého profilového      
        predmetu najmenej 10 bodov.      
               
   
-
  Žiak nevykonal prijímacie skúšky úspešne, ak z niektorej skúšky profilového      
      predmetu dosiahol menej ako 10 bodov.      
               
   
5.
  Úspešnosť uchádzača v MONITOR-e (slovenský jazyk a literatúra,  matematika):      
      maximálne 10 bodov za každý predmet:      
               
       
Úspešnosť (%)
od
100
89
79
69
59
49
39
29
19
9
do
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Počet bodov za jeden predmet
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0
     
               
   
6..
  Bodové hodnotenie priemerného prospechu uchádzača za 8. ročník a 1. polrok      
        9. ročníka základnej školy:      
    .          
       
Priemer
od
1,00
1,51
2,01
2,51
3,01
do
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Počet bodov za priemerný prospech
10
8
6
4
2
     
               
        Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích      
        predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl,      
        okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov      
        za výchovno-vzdelávacie výsledky je 10. Uchádzač, ktorý mal na koncoročnom      
        vysvedčení v 8. ročníku a polročnom vysvedčení v 9. ročníku známku      
        „nedostatočný“, nespĺňa podmienky prijímacieho konania pre prijatie na školu.      
               
   
7.
  Bodové hodnotenie výsledkov v súťažiach a olympiádach súvisiacich so      
      zvoleným študijným odborom počas štúdia 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka      
        základnej školy – maximálne 10 bodov:      
               
       
Kolo súťaže/Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
úspešný
riešiteľ
celoslovenské, krajské
6
5
4
3
okresné
4
3
2
1
     
               
     
Podmienky pre prijatie      
               
   
1.
  Uchádzač môže byť prijatý na štúdium, ak:      
   
a)
  úspešne vykonal prijímacie skúšky z oboch profilových predmetov,      
   
b)
  dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 100 bodov podľa kritérií.      
 
2.
Uchádzač, ktorý mal na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a polročnom      
        vysvedčení v 9. ročníku známku „nedostatočný“, nespĺňa podmienky prijímacieho      
        konania pre prijatie na školu.      
   
3.
  Uchádzač, ktorý bol na polročnom vysvedčení v 9. ročníku klasifikovaný zníženou    
        známkou zo správania, nespĺňa podmienky prijímacieho konania pre prijatie    
 
4.
na školu. Pri rovnosti počtu bodov bude uprednostnený žiak s potvrdením o ZPS,      
 
pričom  ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného študijného odboru.      
 
5.
Pri opätovnej rovnosti počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s lepšími       
 
výsledkami v MONITOR-e z matematiky a následne v MONITOR-e zo slovenského      
 
jazyka a literatúry. Pri ďalšej opätovnej rovnosti bude uprednostnený uchádzač      
        s lepším priemerným prospechom počas štúdia na základnej škole.      
   
6.
  Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom      
   
  odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade      
   
  uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od      
        odborného lekára.      
   
7.
  Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške      
   
  písomné vyjadrenie a odporúčanie odborníka z centra špeciálno-pedagogického      
        poradenstva alebo centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,      
        v ktorých bude potvrdená spôsobilosťštudovať zvolený odbor.      
 
8.
V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom,      
 
bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre      
 
nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe zoradenia      
 
podľa počtu dosiahnutých bodov.      
 
9.
Ak uchádzač nebol prijatý pre nedostatok miesta, môže požiadať o presun prihlášky      
 
do učebného odboru, v ktorom je voľné miesto.      
   
10
. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak pri nástupe      
    do 1. ročníka SŠ predloží vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ.      
               
       
B/ Učebné odbory : 
     
               
   
-
 
2423 H nástrojár
     
   
-
 
2432 H puškár
     
    -  
2433 H obrábač kovov
     
    -  
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
     
   
-
 
2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov
     
    -  
6475 H technicko-administratívny pracovník
     
               
               
        Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky :      
   
         
   
1.
  Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú.      
   
2.
  Zdravotná spôsobilosť.      
   
3.
  Pohovor so žiakom ohľadom jeho záujmu o zvolený odbor.       
               
       
Podmienky pre prijatie
     
               
   
1.
V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je možné prijať, poradie žiakov sa zostaví      
        podľa prospechu dosiahnutého na konci 8. ročníka, v 1. polroku 9. ročníka        
   
a výsledkov celoplošneho testovania deviatakov.       
               
        Bodové hodnotenie priemerného prospechu na ZŠ  za  8. ročníka a 1. polrok  9. ročníka:      
   
     
       
Priemer
od
1,00
2,01
2,51
3,01
3,51
do
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Počet bodov za priemerný prospech
10
8
6
4
2
     
             
   
2.
  Prednostne budú  prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS),      
   
pričom ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného učebného odboru.
     
               
     
       
   
 
Riaditeľka školy zašle zákonnému zástupcovi, uvedenému v prihláške, rozhodnutie
     
       
o prijatí, ktorého súčasťou je pozvánka na zápis na štúdium s uvedením termínu,
     
       
miesta a spôsobu zápisu. Ak sa prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše na
     
       
štúdium a svoju neúčasť na zápise vopred neospravedlní, bude toto riaditeľka školy
     
       
považovať za nezáujem o štúdium a vydané rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným.
     
       
     
               
               
        Nitra 25. 01. 2017      
       
Ing. Oľga Hodálová
     
          riaditeľka