stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         
Priebeh projektu realizovaného  pre Operačný program Vzdelávanie spolufinancovaného
z európskeho sociálneho fondu.

Projekt: Moderná príprava – úspešní absolventi  

Hlavným cieľom projektu bolo v zmysle opatrenia premeny tradičnej školy na modernú
INOVOVAŤ A MODERNIZOVAŤ obsah, metódy a formy vyučovania  na Strednej odbor-
nej  škole polytechnickej, na základe čoho škola pripraví úspešných absolventov, ktorí sa
     
uplatnia v praxi u zamestnávateľov , alebo budú pripravení na ďalšie štúdium na vysokej škole.
     
             
   
Rozpočet projektu: 342 985,37. €
   
   
Začiatok realizácie aktivít projektu: Október 2010
   
   
Koniec realizácie  aktivít projektu: 31. marec 2013
   
   
Cieľová skupina:  350 žiakov zapojených do projektu
   
   
Počet pedagogických pracovníkov: 24 vyškolených pedagogických zamestnancov
   
     
Inovované učebné materiály pre 14 predmetov
     
     
     
     
Inovácia  učebných materiálov sa realizovala v 5 odboroch:
     
           
     
Mechanik nastavovač
     
     
Mechanik strojov a zariadení
     
     
Mechanik elektrotechnik
     
     
Programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení
     
     
Chemik - spracúvanie kaučuku a plastov
     
           
     
Projekt zahŕňa dve hlavné aktivity :
     
           
     
Inovácia, tvorba a overovanie ŠkVP a učebných materiálov pre odborné predmety
     
     
Inovácia, tvorba a overovanie ŠkVP a učebných materiálov pre odborné predmety
     
     
pre vyučovanie cudzích jazykov
     
             
     
Cieľom oboch aktivít  bolo inovovať ŠkVP  pre odborné predmety, vytvoriť inovatívne
     
     
učebné materiály a otestovať ich na vyučovaní
     
           
     
Kvalita vzdelávania na škole závisí v rozhodujúcej miere od kvality pedagogických zmes-
     
     
tnancov a podmienok pre vyučovanie, ktoré im škola vytvorí. V rámci hlavných aktivít
     
     
projektu sme preto  realizovali tieto činnosti :
     
           
     
1. Vzdelávanie učiteľov prostredníctvom školení
     
     
2. Modernizácia a nákup didaktickej techniky, odbornej literatúry
     
     
3. Inovácia ŠkVP
     
     
4. Tvorba a inovácia nových učebných materiálov – z hľadiska obsahu a metód vyučovania
     
     
a ich testovanie
     
     
5. Vyhodnotenie implementácie projektu
     
             
      1 činnosť: Vzdelávanie učiteľov      
             
     
Školenia sa realizovali počas celého trvania projektu . Podmienkou výberu dodávateľov ško-
     
     
ení a lektorov bolo praktické získavanie a precvičovanie požadovaných zručností namiesto
     
     
teoretizovania.
     
             
     
Školenie mäkkých zručností ( zamerané na teambuilding, empatiu, asertivita ...)
     
     
zúčastnilo sa ho  20 pedagogických zamestnancov.  Pedagogickí zamestnanci – členovia
     
     
projektového tímu  absolvovali na úvod projektu 4-dňové školenie mäkkých zručností mimo
     
     
Nitry, aby sa spolu zoznámili v iných podmienkach ako je škola. Cielom školenia bolo urobiť
     
     
z kolektívov dvoch predtým samostatných škôl jeden tím, ktorý bude spolupracovať na
     
     
projekte a  teambuildingovými aktivitami vniesť do pedagogickej práce nové impulzy, ktoré
     
     
ktoré  využijú  vo výchovno-vzdelávacom procese.
     
             
     
Školenia pre prácu s interaktívnymi prvkami – prebiehalo počas celej doby projektu
     
     
v pravidelných intervaloch v priestoroch školy v novozriadených IKT učebniach. Zúčastňo-
     
     
valo sa ho 20 pedagogických zamestnancov,  ktorí získavali  vedomostí a zručností pre prácu
     
     
s interaktívnymi technológiami a priamo sa naučili  ovládať nové didaktické prostriedky tak,
     
     
aby ich následne mohli aplikovať na vyučovaní.
     
             
     
Školenie Autodesk  Design Academy - Autocad Inventor – 3 dňové školenie v priesto-
     
     
roch školy preprácu so softvérom pre strojárske predmety, ktorého sa  zúčastnilo 12  peda-
     
     
gogických zamestnancov
     
             
     
Školenie progeCAD  1 dňové školenie v priestoroch školy pre prácu so softvérom pre stro-
     
     
járske a elektro odbory, ktorého sa  zúčastnilo 6  pedagogických zamestnancov.
     
           
     
Školenie Tvorba simulácií činnosti elektrických modelových zariadení na PC - Počet
     
     
zúčastnených pedagogických zamestnancov: 4  v priestoroch školy v Nitre
     
           
     
Školenie  pre využívanie softvéru pre nemecký a anglický jazyk – 4 ped. zamestnanci
     
           
     
2 činnosť: Modernizácia a nákup didaktickej techniky, odbornej literatúry
     
             
     
Na to, aby mohla škola uskutočniť zmeny v metódach a formách štúdia a zaviesť viac prak -
     
     
tických činností do štúdia, bolo  nevyhnutné zariadiť školu dostatočnými didaktickými
     
     
prostriedkami.
     
             
     
Žiaci školy sú rovnako ako väčšina mladých ľudí zdatní v oblasti výpočtovej techniky, svet
     
     
informačných technológií je ich životným priestorom.  Preto bolo nutné zmeniť a prispôsobiť
     
     
zabehané spôsoby vyučovania ich potrebám a využívať  pri vyučovaní interaktívne spôsoby
     
     
vyučovania.  Pre našich pedagógov to bola náročná úloha, ale  popasovali sa s ňou veľmi
     
     
dobre čoho dôkazom sú aj novovytvorené učebné materiály a prezentácie jednotlivých inovo-
     
     
vaných predmetov.
     
             
     
Pred realizáciou projektu boli počítače používané na vyučovaní značne zastarané, nedali sa
     
     
na nich používať špeciálne odborné programy.
     
             
     
V rámci realizácie projektu „Moderná príprava -  úspešní absolventi“ vybudovala stredná
     
     
odborná škola polytechnická štyri nové interaktívne učebne s pripojením  na internet, ktoré
     
     
sú vybavené štyrmi  modernými interaktívnymi tabuľami, 52 novými počítačmi, dvomi vizuali-
     
     
vizualizérmi či hlasovacím zariadením.  Učitelia zapojení do projektu využívajú pri aktivitách
     
      projektu 10 nových notebookov a nové veľkokapacitné USB kľúče. Okrem toho škola zakú-      
     
pila 4 keramické, 4 magnetické tabule do učební, nové  multifunkčne zariadenia pre tlač, ko-
     
     
pírovanie  a skenovanie.
     
             
     
K skvalitneniu výučby prispel aj nákup Softvéru Autodesk Inventor s licenciou pre 25 PC.
     
     
Veľký význam má nákup didaktických pomôcok a materiálu pre programovanie CNC stro-
     
     
jov  či VIDEOSEKVENCIE vzniku triesky pri strojovom obrábaní.
     
             
     
Dôležitý bol taktiež nákup elektrosúčiastiek pre svojpomocnú výrobu pomôcok, pretože
     
     
niektoré didaktické pomôcky nie je možné vôbec nakúpiť pre konkrétne podmienky odbor-
     
     
ného výcviku.
     
     
Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sa v rámci realizácie projektu zabezpečilo prostred-
     
     
níctvom externej firmy grafické spracovanie interaktívnych testov podľa požiadaviek autorov
     
     
učebných materiálov jednotlivých odborov.
     
             
     
Nové učebne sú pravidelne využívane a ich vybudovanie ma pre modernizáciu vzdelávacieho
     
     
procesu veľký význam.
     
             
      3 činnosť: Inovácia ŠkVP      
             
     
Cieľom plánovaných inovácií bolo prispôsobenie obsahu a metód vzdelávania potrebám praxe.
     
     
Spoluprácou  s podnikateľskými  subjektmi naši pedagogický zamestnanci spracovali ŠkVP
     
     
a učebné  materiály.  Do tvorby a inovácie ŠkVP sa zapojili pedagogickí zamestnanci, ktorí
     
     
vytvárali inovatívne materiály pre vyučovanie v odborných predmetoch a cudzích jazykoch.
     
     
V prvom roku projektu bola činnosť projektového tímu zameraná na jednej strane na analýzu
     
      potrieb trhu práce, vysokých škôl a potrieb žiakov  a na druhej strane na analýzu existujúceho      
     
obsahu a foriem výučby.
     
             
     
Na základe analýzy boli určené nové tematické celky, ktoré sa začlenili do osnov jestvujúcich
     
     
predmetov a z platných učebných osnov sa vyčlenili tematické celky alebo ich časti, ktoré už
     
     
nezodpovedajú súčasným podmienkam a požiadavkám praxe.  Pri inovácii odborných pred-
     
     
metov sme spolupracovali s odborníkmi – zástupcami zamestnávateľov v regióne ako napr.
     
     
Marell, Muhlbauer, Foxconn, Teximp.
     
             
      4 činnosť: Tvorba a inovácia nových učebných materiálov      
             
     
Učitelia odborných predmetov vypracovali nové  učebné materiály ( učebné texty, interaktívne
     
     
materiály a pracovné listy) pre jednotlivé ročníky.
     
     
Vypracované materiály prešli odbornou oponentúrou. Oponenti boli odborníci  z praxe, ktorí
     
     
vypracovali oponentské posudky, ktoré obsahujú vyhodnotenie všetkých dôležitých faktov.
     
     
Pedagogickí zamestnanci počas trvania projektu vypracovávali materiály, v ktorých sú zapra-
     
     
cované inovatívne metódy a formy vyučovania a  novovytvorený obsah vzdelávania. Inovatívne
     
      spôsoby vyučovania sa pilotne testovali na vyučovaní. Počas projektu všetci členovia projek-      
     
tového tímu pravidelne zisťovali spätnú väzbu – hodnotili účinnosť nových učebných materiá-
     
     
lov, využívania didaktických prostriedkov a inovatívnych spôsobov výučby.
     
             
     
Metodické postupy, učebné materiály spolu s multimediálnou podporou sa overovali v praxi
     
     
t.j. na vyučovaní. Každý učebný materiál resp. vyučovacia hodina/téma bola zhodnotená
     
     
autorom, žiakmi, kolegami a to formou dotazníkov pre žiakov prípadne aj vzájomnej hospitá-
     
     
cie. Sumár všetkých učebných materiálov bude v elektronickej podobe umiestnený v neverej-
     
     
nej časti školskej webovej stránky, konkrétne v novovytvorenom všeobecnovzdelávacom
     
     
portáli,  kde budú mať prístup učitelia a aj žiaci.
     
             
     
Na záver projektu sa uskutočnila prezentáciu implementácie projektu, na ktorú bol zameraný:
     
             
      5. Seminár pre odbornú verejnosť a pedagogických zamestnancov       
             
     
Seminár za účasti zástupcov zamestnávateľov  a odborníkov  z vysokých škôl,   ktorého sú-
     
     
časťou bola aj prezentácia častí úspešne inovovaných vyučovacích hodín.
     
     
V rámci diskusie sa  hľadali  riešenia problémov a možností ako bude projekt prebiehať v bu-
     
     
dúcnosti,  na základe referencií a výmeny skúseností od pedagógov a odborníkov z praxe.
     
     
Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi  sa bude dať zistiť v  nasledujúcich rokoch po
     
     
ukončení projektu.