stred  
   
  l  
 
MENU
 
ŠKOLENIA PRE PRÁCU S INTERAKTÍVNYMI PRVKAMI POKRAČUJÚ
 
MENU
 
         
V roku 2013 pokračujú v pravidelných termínoch plánované školenia  pre prácu s interaktí-
vnymi prvkami. Školenie je realizované v rámci projektu „ Moderná príprava – úspešní absol-
venti“, ktorý Stredná škola polytechnická realizuje pre operačný program Vzdelávanie, spolu-
financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Školenia pre našu školu zabezpečuje externá
firma MarDur s.r.o., ktorá dodávku školení zabezpečuje na základe verejného obstarávania.
Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočňuje už od roku 2011. Pedagogický zamestnanci projektu
sú rozdelení do dvoch skupín. V každej skupine je vždy maximálne 10 pedagógov, ktorí získa-
vajú prostredníctvom školiteľa s MarDur, s.r.o. vedomosti a zručnosti pre prácu s interaktívny-
     
mi technológiami a priamo sa učia ovládať nové didaktické prostriedky tak, aby ich následne
     
     
mohli aplikovať na vyučovaní.
     
         
   
Naša škola má štyri nové interaktívne učebne s pripojením  na internet, ktoré sú vybavené
   
   
štyrmi modernými interaktívnymi tabuľami, 52 počítačmi, dvomi vizualizérmi či hlasovacím za-
   
   
riadením. Používanie interaktívnej tabule s aplikovaným softvérom ActivInspire,  využívanie
   
   
vizualizéra či hlasovacieho zariadenie má pre modernizáciu vyučovacieho procesu nesmierny
   
     
význam. Žiaci školy sú zdatní v oblasti výpočtovej techniky a nové informačné technológie sú
     
     
dôležitým motivačným prvkom ich vzdelávania,  preto bolo nutné zmeniť a prispôsobiť zabe-
     
     
hané spôsoby vyučovania ich potrebám a využívať  pri vyučovaní interaktívne spôsoby
     
     
vyučovania.
     
             
     
Pedagógovia zapojení do projektu , ktorí intenzívne využívajú tieto inovované spôsoby
     
      vyučovania, veľmi pozitívne hodnotia vplyv takéhoto spôsobu výučby na kvalitu vyučovacieho      
     
procesu. Žiaci ktorí sa zúčastňujú vyučovania v interaktívnych učebniach intenzívne spolupra-
     
     
cujú s pedagógom a tieto hodiny sú veľmi obľúbené.
     
             
     
Školenia pre prácu s interaktívnymi prvkami v roku 2013 vstupujú do záverečnej fázy
     
     
a pedagogický zamestnanci ktorí sa ich zúčastňujú, sú už teraz v značne pokročilom štádiu ich
     
     
ovládania. Realizácie tejto vzdelávacej aktivity bude ukončená v polovici marca 2013, pričom
     
     
jej význam je veľmi pozitívne vnímaný a hodnotený ako zo strany pedagógov , tak aj zo stra-
     
     
ny žiakov ktorí oceňujú nové, moderné a inovatívne spôsoby vyučovania na Strednej škole
     
      polytechnickej v Nitre a projekt „ Moderná príprava – úspešní absolventi“ tak potvrdzuje svoj      
     
veľký význam.