stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         

Vzdelávanie učiteľov - Školenia pre prácu s interaktívnymi prvkami

Základnou myšlienkou projektu Moderná príprava – úspešní absolventi, ktorý naša škola
úspešne realizuje, je inovovanie učebných materiálov a vyučovacieho procesu.
Žiaci našej školy sú rovnako ako väčšina mladých ľudí zdatní v oblasti IKT. Svet informač -
ných technológií je ich životným priestorom a patrí k ich životnému štýlu. Zabehané spôsoby
a metódy vyučovania je potrebné zmeniť a prispôsobiť potrebám súčasnej mladej generácie
 
5
tak, aby sa pre nich stali zaujímavými. 
5
 
     
 
Kvalita vzdelávania na škole závisí v rozhodujúcej miere od kvality pedagogických zamest -
   
   
nancov a podmienok pre vyučovanie, ktoré im škola vytvorí. V rámci projektu škola zabezpe -
   
   
čila nové didaktické prostriedky.
   
         
 
 
Pedagogický pracovníci zapojení do projektu majú pred sebou náročnú úlohu inovácie
 
 
 
5
 
a modernizácie vyučovania a pri vyučovaní budú využívať interaktívne  sôsoby vyučovania.
 
5
 
   
   
 
Medzi aktivity spojené s realizáciou projektu patrí aj vzdelávanie učiteľov a preto pre nich  
 
 
škola organizuje pravidelné školenia prostredníctvom lektorov s firmy MarDur s.r.o, pre prácu
 
   
s interaktívnymi prvkami priamo na pôde školy. 
   
5
     
5
Tieto školenia absolvujú pedagogickí zamestnanci v novozriadených IKT učebniach, kde sa 
učia  dokonale ovládať nové didaktické prostriedky ako interaktívna tabuľa, vizualizér
či interaktívne hlasovacie zariadenie tak, aby ich následne mohli efektívne využívať a apli -
 
kovať na vyučovaní.  
 
           
    Stredná odborná škola polytechnická v Nitre sa aj takýmto spôsobom snaží zmeniť      
    tradičnú školu na modernú.     
         
   
   
3
1
2
         
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ