stred  
   
  l  
 
MENU
 
SEMINÁR PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
 
MENU
 
         
V rámci projektu „Moderná príprava – úspešní absolventi“ sa dňa 21.marca 2013  
v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej na Novozámockej ulici konala školská
konferencia, na ktorej sa okrem pedagogických zamestnancov školy zúčastnili aj pozvaní
zástupcovia zamestnávateľov v regióne ako napr. Marel Slovakia s.r.o, Muehlbauer Technolo-
gies s.r.o, Foxconn Slovakia, spol. s.r.o, Teximp Slovakia, s.r.o. a odborníci z vysokých škôl.
Cieľom odborného seminára  bola prezentácia častí úspešne inovovaných vyučovacích hodín
a vyhodnotenie implementácie projektu, ktorý škola úspešne realizuje od októbra 2010
s ukončením realizácie aktivít projektu 31. marca 2013.
             
 
1
 
V rámci diskusie  sa hľadali riešenia problémov a možnosti ako bude projekt prebiehať
 
1
 
   
v budúcnosti.  Pedagógovia zapojení do projektu  počas prezentácií informovali o výsledkoch
   
   
projektu a v diskusii si vymieňali skúsenosti s ostatnými kolegami a s odborníkmi z praxe.
   
   
Záverečný seminár bol pre členov projektového tímu motivačným prvkom a príležitosťou
   
   
pochváliť sa pred svojimi kolegami čo sa im podarilo dosiahnuť.
   
           
     
Prezentácie inovovaných vyučovacích  hodín prebiehali v nových interaktívnych učebniach,
     
     
ktoré škola zriadila v rámci Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z európ-
     
     
skeho sociálneho fondu. Všetci pozvaní odborníci a zástupcovia zamestnávateľov vysoko
     
      hodnotili prínos projektu pre modernizáciu vyučovacieho procesu a nové interaktívne spôsoby       
     
vyučovania. Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi  sa bude dať zistiť v  nasledujúcich
     
     
rokoch na základe uplatnenia v praxi.
     
     
     
           
      PROGRAM   KONFERENCIE       
             
     
09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov  
     
10.00 – 10.05
Otvorenie konferencie  
     
10.05 – 10.15
Príhovor riaditeľky školy  
     
10.15 – 10.30
Informácia o projekte a jeho priebehu  
     
Ing. Richard Labovský, projektový manažér  
     
10.30 – 10.40
Aktivita 1.1 Inovácia, tvorba a overovanie ŠkVP a učebných materiálov  
     
pre odborné predmety  
     
Ing. Milan Michálek, koordinátor  
     
10.40 – 10.50
Aktivita 2.1 Inovácia, tvorba a overovanie ŠkVP a učebných materiálov  
     
pre vyučovanie cudzích jazykov  
     
Mgr. Soňa Steinerová, koordinátor  
     
11.00 – 13.00
Prezentácie inovovaných  učebných materiálov v jednotlivých  
        študijných a učebných odboroch:  
           
     
Odbory strojárske:
     
             
   
-
Ing. Ján Viderňan - predmet Programovanie  strojov a zariadení 3. ročník      
     
-
Ing. Ján Viderňan -  predmet Technológia 3. ročník      
     
-
Mgr. Marek Hubinský - predmet Programovanie strojov a zariadení 4.ročník      
     
-
Mgr. Marek Hubinský -  predmet Odborný výcvik: Mechanik nastavovač 4. ročník      
     
-
Ing. Vladimír Melišek - predmet Technológia montáže 2. a 3. ročník      
     
-

Ing. Marián Smerek - predmet Technické kreslenie 3. ročník

     
               
     
Odbory elektro:
     
               
     
-
Bc. Milan Cok - predmet Odborný výcvik: Elektrotechnika 1. ročník      
     
-
Bc. Darina Míková - predmet Odborný výcvik: Automatizačná technika 3. ročník      
     
-
Mgr. Pavel Löbb -  predmet Odborný výcvik: Mechanik elektrotechnik      
     
-
Mgr. Pavel Löbb -  predmet Programovanie automatizačných zariadení 3. a 4. ročník      
               
     
Odbor  spracúvania  plastov:
     
               
     
-
Ing. Marta Rusnáková, PhD. -  predmet Spracovanie polymérov 1 a 2. ročník      
               
     
Inovácia vyučovania v predmete nemecký jazyk 1. – 3. ročník
     
               
     
-
Mgr. Soňa Steinerová      
     
-
Mgr. Anna Šubová                                              
           
        13.00 – 14.00 Diskusia a záver konferencie