stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         
ŠKOLENIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV - PRÁCA SO SOFTVÉROM
AUTODESK DESIGN ACADEMY PRE STROJÁRSKE PREDMETY
 
V priestoroch interaktívnej učebni na Dvorčianskej ulici sa v dňoch 26. – 28. júna 2012
realizovalo  školenie pre prácu so softvérom Autodesk Inventor Professional, pre 12 pedago-
gických zamestnancov strojárskych predmetov.
 
Tento softvér poskytuje komplexnú a flexibilnú sadu softwarových nástrojov pre riešenie 3D
   
strojárskych návrhov, simuláciu výrobkov, tvorbu nástrojov a komunikáciu návrhov, ktoré po-
   
 
7
máhajú  ekonomicky výhodne využívať digitálne prototypy k rýchlejšiemu navrhovaniu a výro-
7
 
   
be lepších produktov. Aplikácia Autodesk Inventor je základná aplikácia spoločnosti Autodesk
 
   
a model aplikácie Inventor je presný 3D digitálny prototyp, na ktorom sa dá pri práci overiť
   
   
forma, tvar a funkcia návrhu.  Inventor  pomáha prejsť z 3D navrhovania k tvorbe digitálnych
   
   
prototypov. Umožňuje navrhovať, prezentovať a simulovať výrobky na presnom 3D modeli
   
 
 
predtým, než dôjde k výrobe. Vytváranie digitálnych prototypov v aplikácii Autodesk Inventor
 
 
     
pomáha firmám navrhovať dokonalejšie výrobky, znižovať náklady na vývoj a rýchlejšie uvá-
     
7
 
dzať výrobky na trh.
 
7
     
 
Stredná odborná škola polytechnická umožnila pedagogickým zamestnancom strojárskych
 
 
predmetov, vďaka  projektu „ Moderná príprava – úspešní absolventi“  ktorý škola úspešne
 
realizuje,  absolvovať toto zaujímavé a progresívne škole. Trojdňové školenie prinieslo peda-
 
 
gógom možnosť detailne sa oboznámiť  s týmto softvérom a získať certifikát Autodesk Inventor
 
 
Professional.
   
7
 
7
Na základe znalostí získaných prostredníctvom tohto školenia, budú môcť pedagogický
 
zamestnanci skvalitniť prípravu žiakov v oblasti strojárskych predmetov a pripraviť ich novým
 
a inovatívnym spôsobom výučby pre potreby praxe.
 
   
 
Školenie Autodesk Design Academy zabezpečila pre našu školu prostredníctvom svojich
   
 
lektorov spoločnosť Štor Cad Computers, s.r.o., ktorá  aplikuje a presadzuje najnovšie trendy
   
7
v oblasti informatiky a počítačových technológií.
 
7
   
certifikat  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
3
1
2
         
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ