stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         

BUDOVANIE NOVÝCH UČEBNÍ

Skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu je prioritou každej školy. Z tohto dôvodu
aj Stredná odborná škola polytechnická Nitra v rámci projektu Moderná príprava - úspešní
absolventi začala budovať štyri nové interaktívne učebne, ktoré budú slúžiť nielen na vyučova-
nie odborných predmetov so zameraním na strojárske a elektrotechnické odbory, ale aj k
výučbe cudzích jazykov i ostatných vyučovacích predmetov. Učebne sú vybavené novými 52
počítačmi a 4 interaktívnymi tabuľami.
       
 
7
 
5
 
   
Takto moderne vybavené učebne poskytujú priestor nielen pre prácu učiteľov, ale predovše-
   
   
tkým pre tvorivú a efektívnu prácu samotných žiakov. Žiaci budú mať možnosť pracovať s
   
   
novými informáciami, ktoré im doteraz neboli prístupné. Vyučovanie v takýchto podmienkach
   
 
 
bude pre žiakov pútavejšie, pretože klasické metódy budú nahrádzané novými, modernejšími
 
 
 
9
 
a oveľa efektívnejšími, čo v konečnom dôsledku prispeje k celkovému formovaniu profilu štu-
 
10
 
   
dentov tak, aby boli kvalitne pripravení pre súčasné, náročné požiadavky trhu práce.
   
         
 
Vybudovanie nových učební bolo realizované z finančných prostriedkov, čerpaných zo štruktu-
 
 
rálnych fondov EÚ.
   
1
           
4
   
   
3
1
2
         
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ