stred  
   
  l  
 
MENU
 
MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
 
MENU
 
         

Prezentácia inovovanej vyučovacej hodiny v IKT učebni

V rámci oficiálneho otvorenia prvého HTEC vzdelávacieho strediska spoločnosti  Haas na
Slovensku, sa na pôde Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre dňa 16. mája 2012 na-
skytla jedinečná možnosť pre propagáciu projektu  „Moderná príprava – úspešní absolventi“,
ktorý škola úspešne realizuje zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
 
Haas Automation je jedným z najväčších svetových výrobcov CNC - počítačom riadených -
 
1
obrábacích strojov a vývojárov CNC technológií so sídlom v USA a ako výrobca najväčšieho
1
 
 
množstva obrábacích strojov CNC v severnej Amerike využíva spoločnosť Haas svoje skúse -
 
 
nosti s najmodernejšími výrobnými a strojárskymi technológiami pri výrobe svojich viac ako
   
   
100 produktov. Firma HAAS po celom svete zriaďuje HTEC CNC vzdelávacie centrá s cie -
 
   
ľom zaistiť najlepšie technológie a potrebnú podporu pre vysokokvalitné a moderné vzdelávanie
 
   
v oblasti CNC.
   
 
     
 
 
1
 
Na otvorení tohto jediného vzdelávacieho centra na Slovensku sa zúčastnil predseda nitrian -
 
1
 
   
skeho samosprávneho kraja pán Milan Belica, ako aj ďalšie významné osobnosti vyššieho
   
 
územného celku, predstavitelia mesta Nitra, rektori nitrianskych univerzít, zástupcovia výz -
 
 
namných strojárskych firiem, koordinátor HTEC centier pre Európu pán Bert Maes z Belgicka,
   
ako aj predstavitelia spoločnosť Teximp Slovensko, ktorá je výhradným zástupcom firmy
   
1
 
HAAS na Slovensku. Otvorenie tohto jedinečného vzdelávacieho centra neušlo ani pozornosti
 
1
médií a propagácia projektu „Moderná príprava – úspešní absolventi“ tak dostala veľký
priestor.
 
 
O prezentáciu inovovanej vyučovacej hodiny, ktorá je súčasťou projektu bol obrovský záujem.
 
Významní hostia a predstavitelia strojárskych firiem sa aktívne zaujímali o moderné a inovatívne
   
spôsoby vyučovania strojárskych predmetov na škole. Nadchla ich hlavne možnosť využitia di -
 
1
 
daktickej techniky získanej z prostriedkov európskej únie, najmä moderná interaktívna tabuľa.
1
 
Koordinátor HTEC centier pre Európu pán Bert Maes z Belgicka, bol takýmto inovatívnym
 
spôsobom vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej nadšený a prezentácia projek -
 
tu, ktorý naša škola úspešne realizuje, nadobudla skvelý rozmer.
     
     
         
    V Nitre vzniklo vzdelávacie centrum pre programovanie CNC strojov ... viac    
         
         
   
   
3
1
2
         
             
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ