stred  
   
  l  
 
MENU
 
6476 L TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK
 
MENU
 
         
-
Absolvent študijného odboru technickoekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný
pracovník schopný samostatne vykonávať práce technicko-administratívneho a ekonomi-
ckého charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v
obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania výroby, odbytu,
hospodárskej správy a službách. Absolvovaním bloku odborných predmetov podľa zame-
rania získa potrebné vedomosti na orientáciu v jednotlivých odvetviach národného hospo-
 
dárstva.
                 
 
MHD NITRA
  -
Štúdium trvá 2 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
     
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie v danom
 
    odbore.        
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
     
949 05 Nitra
       
  037/6550 455  
  e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk  
        www.ptechskola.edu.sk        
                 
                   
       
1