stred  
   
  l  
 
MENU
 
FLORBAL TEEN CUP 2009
 
MENU
 
         
Správa o realizácii projektu "Florbal TEEN CUP 2009"  
   
Termín realizácie: 2. december 2009  
Miesto realizácie: SOŠ Dvorčianska 629, 949 05 Nitra  
Žiadateľ dotácie: OZ AMOS Nitra, Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Právna forma: 701 Združenie
 
 
        Dňa 2. decembra 2009 sa v priestoroch SOŠ Dvorčianska 629 Nitra konalo športové      
      podujatie v rámci projektu "Florbal TEEN CUP 2008". Cieľovou skupinou bola      
MHD NITRA
  stredoškolská mládež nitrianskeho regiónu. Projekt bol zameraný na podporu inovatívneho
1
    športu a v súčasnej dobe pre mládež mimoriadne atraktívneho. Našim cieľom bolo  
      pripraviť podujatie, z ktorého si účastnici odniesli nezvyčané zážitky a pocit, že sa im      
  podarilo prekonať nielen súperov, ale aj samých seba. Možno konštatovať, že podujatie  
      tak podporilo zdravú rivalitu a schopnosť uplatniť sa v tíme.        
           
2
 
      Podujatie bolo hradené z finančných prostriedkov - získanej dotácie v sume 600 €,    
  ktorú nám schválilo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 42.  
  zasadnutí, konanom dňa 30. marca 2009. Poskytnuté finančné prostriedky boli výhradne  
        použité na účely realizácie projektu.        
             
3
 
    Medializácia a propagácia:  
       
  - publikovanie informácií o výsledkoch športového podujatia na webovej stránke OZ AMOS
  Nitra a stránke školy    
  - propagácia športového podujatia na nástenke školy  
4
  - propagácia formou plagátu  
  - na pozvánkach, na plagátoch a na propagačných materiáloch použitie loga NSK a textu:  
    "Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj".  
         
    Na športovom podujatí sa zúčasnili tieto školy:  
5
       
    SPŠ stavebná Nitra  
    SPŠ Levická 40, Nitra  
    SOŠ polytechnická I.,Nitra    
    SOŠ polytechnická II.,Nitra  
6
       
    Umiestnenie:  
       
    1. miesto - SPŠ stavebná Nitra    
    2. miesto - SPŠ Levická 40, Nitra    
    3. miesto - SOŠ polytechnická I., Nitra    
         
         
         
    2. december. 2009    
   
Mgr. Soňa Steinerová
   
    štatutárny zástupca OZ AMOS