stred  
   
  l  
 
MENU
 
FLORBAL TEEN CUP 2008
 
MENU
 
         
Správa o realizácii projektu "Florbal TEEN CUP 2008"  
   
Termín realizácie: 13. november 2008  
Miesto realizácie: SOŠ Dvorčianska 629, 949 05 Nitra  
Žiadateľ dotácie: OZ AMOS Nitra, Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Právna forma: 701 Združenie
 
 
        Dňa 13. novembra 2008 sa v priestoroch SOŠ Dvorčianska 629 Nitra konalo športové        
      podujatie v rámci projektu "Florbal TEEN CUP 2008". Cieľovou skupinou bola        
MHD NITRA
  stredoškolská mládež nitrianskeho regiónu. Projekt bol zameraný na podporu inovatívneho
1
    športu a v súčasnej dobe pre mládež mimoriadne atraktívneho. Našim cieľom bolo
      pripraviť podujatie, z ktorého si účastnici odniesli nezvyčané zážitky a pocit, že sa im      
  podarilo prekonať nielen súperov, ale aj samých seba. Možno konštatovať, že podujatie  
      tak podporilo zdravú rivalitu a schopnosť uplatniť sa v tíme.        
         
2
 
      Podujatie bolo hradené z finančných prostriedkov - získanej dotácie v sume 10 000, - Sk,    
  ktorú nám schválilo Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 31.  
  zasadnutí, konanom dňa 17. marca 2008. Poskytnuté finančné prostriedky boli výhradne  
        použité na účely realizácie projektu.        
             
3
 
    Medializácia a propagácia:  
       
  - publikovanie informácií o výsledkoch športového podujatia na webovej stránke OZ AMOS
  Nitra a stránke školy
  - propagácia športového podujatia na nástenke školy  
  - propagácia formou plagátu
4
  - na pozvánkach, na plagátoch a na propagačných materiáloch použitie loga NSK a textu:
    "Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj".  
       
    Na športovom podujatí sa zúčasnili tieto školy:  
         
    SPŠ stavebná Nitra    
    SPŠ Levická 40, Nitra    
    SOŠ Dvorčianska 629, Nitra - pracovisko Dvorčianska ul.    
    SOŠ Dvorčianska 629, Nitra - pracovisko Novozámocká 220    
         
    Umiestnenie:    
         
    1. miesto - SOŠ Dvorčianska 629, Nitra - pracovisko Novozámocká 220    
    2. miesto - SPŠ stavebná Nitra    
    3. miesto - SOŠ Levická 40, Nitra    
         
         
         
    15. 11. 2008    
   
Mgr. Soňa Steinerová
   
    štatutárny zástupca OZ AMOS