stred  
   
  l  
 
MENU
 
FLORBAL TEEN CUP 2010
 
MENU
 
         
Správa o realizácii projektu "Florbal TEEN CUP 2010"  
   
 
Termín realizácie:
14. december 2010  
Miesto realizácie:
SOŠ polytechnická, Dvorčianska 629, 949 05 Nitra  
Žiadateľ dotácie:
OZ AMOS Nitra, Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Poskytovateľ dotácie:
Nitriansky samosprávny kraj, Štefániková tr. 69, 949 01 Nitra
Právna forma:
701 Združenie  
 
 
        Cieľom  projektu bolo zapojiť do športového diania čo najviac stredných škôl v rá -      
      mci nášho regiónu, zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, a tým aj zvýšiť záujem    
MHD NITRA
  o zdravý spôsob a štýl života.  
1
       
      Účelom projektu bolo dovybudovanie hracej plochy pre florbal, zabezpečenie špor -    
  tového náradia, výstroje a zorganizovanie turnaja FLORBAL TEEN CUP 2010,
      ktorý bol tretím ročníkom.      
       
2
 
      Sme presvedčení, že si účasníci v rámci projektu odniesli nezvyčajné zážitky a pocit,  
  že sa im podarilo prekonať nielen súperov, ale aj samých seba. Podujatie tak podpo -
  rilo zdravú rivalitu i schopnosť zdravotne znevýhodnených mladých ľudí uplatniť sa  
v tíme.  
                 
        Projekt schválil Nitriansky samosprávny kraj na svojom 4. riadnom zasadnutí kona-
3
 
        nom dňa 19. apríla 2010 v zmysle VZN č. 4/2010, uznesením m č. 60/2010.  
               
        Očakávania a význam:      
                 
      - Zorganizovanie športového podujatia v rámci regiónu Nitra    
4
 
      - Zvýšiť záujem mladých ľudí o šport      
      - Priblíženie netradičných, inovatívnych športov      
      - Rozvoj kreativity a telesnej zdatnosti stredoškolskej mládeže      
      - Podpora kolektívneho správania mladých ľudí        
      - Spolupráca so strednými školami v rámci regiónu    
4
 
      - Podpora a zapojenie do športových aktivít i zdravotne znevýhodnených žiakov      
               
        Umiestnenie:      
                 
        1. miesto - Stredná priemyselná škola stavebná Nitra    
5
 
        2. miesto - Stredná priemyselná škola Levická 40, Nitra      
        3. miesto - Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629 Nitra      
               
       
       
        Diplom za účasť v súťaži „FLORBAL TEEN CUP 2010        
               
       
123
     
               
               
       
„ Projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj „
     
               
               
       
14. december. 2010
     
               
       
Mgr. Soňa Steinerová
       
        štatutárny zástupca OZ AMOS