stred  
   
  l  
 
MENU
 
ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9 OD 1. 7. 2013
 
MENU
 
         
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
     
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
   
Dátum zverejnenia 21. 08. 2015
 
   
     
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
     
     
     
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
 
       
 
Dátum zverejnenia 27. 10. 2014
   
     
     
  ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU STRECHY NA BUDOVE ŠKOLY  
     
     
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
 
     
 
Dátum zverejnenia 22. 09. 2014
 
     
     
  VÝUČBOVÉ CNC STROJE A PRÍSLUŠENSTVO  
         
     
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
 
       
 
Dátum zverejnenia 11. 07. 2014
   
     
     
 
REALIZÁCIA VNÚTROAREÁLOVÉHO ROZVODU PITNEJ VODY
 
     
  Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
 
     
  Dátum zverejnenia 07. 07. 2014  
     
     
 
REALIZÁCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
 
         
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
       
 
Technickú správu - vodovodnej prípojky nájdete tu ...
1
       
 
Dátum zverejnenia 19. 05. 2014
 
       
     
 
ZABEZPEČENIE HROMADNÉHO STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV
   
A ŽIAKOV ŠKOLY FORMOU STRAVNÝCH LÍSTKOV
     
 
             
   
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
     
     
Dátum zverejnenia 04. 04. 2014
   
             
                 
  OPRAVA STRECHY ŠKOLY    
         
         
 
Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
   
         
 
Dátum zverejnenia 14. 03. 2014