stred  
   
  l  
 
MENU
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY PRI ZADÁVANÍ PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY
 
MENU
 
         
1. Identifikácia obstarávateľa
 
Základne údaje
 
Názov spoločnosti: Stredná oborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra
 
IČO: 42114985
Kontaktná osoba: Štefan Mikulášik
Mobil: 0944 302 905
Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Oľga Hodálová
DIČ: 2022445799
                   
      Sídlo          
MHD NITRA
Obec (mesto): Nitra  
PSČ: 949 05
 
 
Ulica: Dvorčianska
 
číslo: 629
           
Kontaktné údaje
   
Telefón: 037 6530706
Fax: 037/6550455
     
    e-mail:  polytechnr@mail.telekom.sk
Web: ptechskola.edu.sk
     
               
2. Názov predmetu zákazky:
   
       
      Grafické spracovanie, programovanie interaktívnych prvkov a zaškolovanie      
                 
 
3. Opis predmetu zákazky
     
  Grafické spracovanie, programovanie interaktívnych prvkov a zaškolenie pre projekt    
 
„Moderná príprava – úspešní  absolventi“.
   
           
 
4. Miesto dodania predmetu obstarávania:
     
 
Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra
   
           
 
5. Klasifikácia:
     
 
Hlavný predmet obstarávania: 
     
 
72210000-0
Programovanie softvérových balíkov      
 
80510000-2
Služby týkajúce odborných školení       
 
79800000-2
Tlačiarenské a príbuzné služby      
           
 
7. Rozsah predmetu obstarávania
     
 
Grafické spracovanie, programovanie interaktívnych prvkov a školenia  v rozsahu a členení
   
 
podľa súťažných  podkladov.
   
           
 
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti
     
 
Nie
     
 
Ponuky je potrebné predložiť na celý predmet obstarávania tak, ako je uvedený v súťažných
   
 
podmienkach.
     
           
 
9. Možnosť predloženia variantných riešení
     
 
Nie
       
           
  10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky    
 
Od podpisu zmluvy do doby trvania projektu (30.09.2012).
   
           
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
 
 
v ktorých sa uvádzajú
 
           
  - Objednávateľ neposkytuje preddavky;    
  - Splatnosť faktúry 30 dní od vystavenia faktúry.    
  - Právo na vystavenie faktúry vzniká dodávateľovi až po dodaní predmetu  
  zákazky v zmysle objednávky.    
  - Faktúry a všetky dokumenty odovzdáva dodávateľ objednávateľovi v 3  
  rovnopisoch.    
  - Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, štátneho  
  rozpočtu a vlastných zdrojov  v rámci projektu „Moderná príprava - úspešní  
  absolventi", ITMS: 26110130340    
           
 
12. Podmienky účasti záujemcov
     
  Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní zadávanej  
 
zákazky:
 
   
 
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
 
 
písmeno f zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
 
 
zákonov (ďalej len zákon o verejnom  obstarávaní), a preukázať ich splnenie dokladmi podľa
 
 
§ 26 ods. 2 písmeno e zákona o verejnom obstarávaní v originálonom vyhotovení, alebo ako
 
 
úradne overené fotokópie týchto dokladov. Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže
 
 
nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, predložením potvrdenia
 
 
Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, o zápise v zozname
 
podnikateľov  platnom v čase predkladania ponúk.
 
   
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
 
 
Ich splnenie  preukáže podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledujúcich
 
   
dokladov, a to originálov alebo ich  úradne osvedčených fotokópií:
 
     
 
-
vyjadrením banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené podnikateľské účty vo viacerých
 
   
bankách), že uchádzač  nebol v rokoch 2007, 2008 a 2009 v nepovolenom debete a že si plní
 
   
voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré  vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si
 
   
záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu verejný  obstarávateľ neuzná. K
 
   
vyjadreniu banky/bánk je nutné predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že
 
   
má otvorené podnikateľské bankové účty iba v bankách, od ktorých predložil predmetné
 
   
vyjadrenia.
 
       
   
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Ich
 
   
splnenie preukáže,  podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, predložením nasledujúcich
 
   
dokladov, a to originálov alebo ich úradne osvedčených fotokópií:
 
     
    1.
referencie o zákazkách:
 
    2. potvrdené referencie za zmluvy za roky 2007, 2008 a 2009, ktorých predmetom  
    bolo tvorba interaktívnych  prvkov určených pre vzdelávacie účely vo finančnom  
   
objeme v celkovej výške 40.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty 
   
v inej mene.
 
       
   
Referencie musia obsahovať:
 
     
   
1.
názov a plnú adresu zmluvného partnera,
 
   
2.
predmet zmluvy, z ktorého musí jednoznačne vyplývať, že šlo o službu tvorby
 
     
interaktívnych prvkov,
 
    3.
výšku zmluvného finančného objemu bez DPH,
 
    4.
rok a miesto plnenia zmluvy,
 
    5.
titul, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera,
 
     
u ktorej možno tieto informácie overiť
 
    6.
podpis oprávnenej osoby odberateľa.
 
   
 
   
1.
potvrdené referencie za zmluvy za roky 2007, 2008 a 2009, ktorých predmetom  
    bolo tvorba internetových vzdelávacích portálov vo finančnom objeme v celkovej
    výške 5.000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  
     
   
Referencie musia obsahovať:
 
     
   
1.
názov a plnú adresu zmluvného partnera,
 
   
2.
predmet zmluvy, z ktorého musí jednoznačne vyplývať, že šlo o službu tvorby
 
     
interaktívnych prvkov,
 
    3.
výšku zmluvného finančného objemu bez DPH,
 
    4.
rok a miesto plnenia zmluvy,
 
    5.
titul, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera,
 
     
u ktorej možno tieto informácie overiť
 
    6.
podpis oprávnenej osoby odberateľa.
 
         
   
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok
 
   
-predloženie dokladov –splnil, nepredloženie dokladov – nesplnil
 
         
   
13. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
 
   
plnenie zmluvy
 
   
Nie
   
         
   
14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
 
   
plnenie zmluvy
 
   
Nie
   
         
   
15. Predpokladaná cena
     
   
Predpokladá celková cena zákazky: 43 710,- vrátane DPH.
   
   
Cena za jednotlivé časti A. – G. nesmie presiahnuť predpokladanú cenu podľa nasledovnej tabuľky:
       
   
Predmet obstarávania Cena vrátane DPH v 
A. Vývoj vzdelávacieho portálu
4 860,00
B. Lektor 1 Školenie pre prácu s interaktívnymi prvkami
1 200,00
C. Lektor 2 Školenie pre prácu s interaktívnymi prvkami
1 200,00
D. Programovanie interaktívnych prvkov do učebných materiálov
19 440,00
E. Grafický dizajn interaktívnych prvkov do učebných materiálov
6 480,00
F. Programovanie interaktívnych prvkov do učebných materiálov pre cudzie jazyky
7 290,00
G. Grafický dizajn interaktívnych prvkov do učebných materiálov
3 240,00
SPOLU
43 710,00
 
             
   
16. Poskytovanie súťažných podkladov
     
   
Súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy.
     
             
   
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
   
 
-
osobne na adrese objednávateľa uvedenej v bode 1 najneskôr do 12. novembra 2010, v pracov -
   
ných dňoch od 9:00 do 12:00 po predchadzajúcom telefonickom dojednaní s kontaktnou osobou
 
   
(záujemca musí predložiť písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov) alebo poštou, na
 
   
základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov doručenej do 11. novembra 2010,
 
   
v ktorej uchádzač uvedie adresu, na ktorú mu súťažné podklady budú zaslané.
 
       
   
Úhrada za súťažné podklady
   
   
Nie
   
             
   
17. Lehota na predkladanie ponúk
     
   
Deň: 23. mesiac: novembra rok 2010 hodina: 9:00
   
             
   
18. Otváranie ponúk
     
   
Deň: 23. mesiac: novembra rok 2010 hodina: 10:00
     
             
   
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
     
   
Deň: 21. mesiac: marca rok 2011
     
             
   
20. Ďalšie informácie obstarávateľa
     
   
Ponuky podľa tejto výzvy doručia záujemcovia v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných
 
   
podkladoch poverenej osobe osobne alebo poštou, v uzavretom obale s uvedením obchodného
 
   
mena a sídla záujemcu s označením „Súťaž – Grafické spracovanie, programovanie interaktívnych
   
prvkov a zaškolenie – Neotvárať“ tak ,aby boli riadne zaevidované obstarávateľom do 9:00 h
 
   
dňa 23.11.2010. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena
 
   
presiahne finančné možnosti obstarávateľa.
 
     
   
Dátum 04.11.2010
 
   

______________________

Ing. Oľga Hodálová
štatutárny zástupca