stred  
   
  l  
 
MENU
 
8541 H UMELECKÝ KOVÁČ A ZÁMOČNÍK
 
MENU
 
         
-
Cieľom vzdelávania v tomto odbore  je poskytnúť žiakom komplexné odborné
 
vedomosti a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s umele -
cko-remeselnou výrobou v oblasti kovov, vrátane inštalácie. Žiaci sa tiež oboznámia so zá -
kladnými postupmi pri reštaurátorských prácach.
 
 
Žiaci prechádzajú cez zámočnícky výcvik, strojné obrábanie a zváračský kurz. Spolu s te -
  pelným spracovaním ocele a kováčskymi technikami majú žiaci široké uplatnenie na pra -
  covnom trhu ako všestranní zamestnanci, alebo samostatní živnostníci v kovospracujúcich
      odvetviach. Žiak vie výrobok navrhnúť, zvoliť si technologický postup a vybrať správny      
      materiál pomôcky na zhotovenie svojho diela. Vie sa orientovať v historických slohoch a      
MHD NITRA
  pozná postupy pri reštaurovaní kováčskych výrobkov. Staré remeselné techniky vhodne  
    začleňuje do svojich návrhov, aby hotové dielo korešpondovalo  s modernou architerktú -
      rou.        
 
    - podmienkou prijatia je zvládnutie talentovej skúšky.        
           
    - štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov a je ukončené záverečnou skúškou, na základe      
  jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.  
     
      -
po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -
   
        štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.        
                 
       
Stredná odborná škola polytechnická
       
       
Novozámocká 220
       
       
949 05 Nitra
       
        037/ 6550 455        
        e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk        
                 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
       
1
2
       
                 
       
kovac
       
                 
       
3
4