stred  
   
  l  
 
MENU
 
INFORMÁCIE O TOKU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
 
MENU
 
     
     
a)
výchovno - vyučovací proces
 
 
 
prenesené kompetencie
1
 
 
originálne kompetencie
1
                 
  b)
sponzorské dary
   
         
   
V rámci dlhodobej spolupráce s občianskym združením AMOS (sponzorský dar
   
       
2300 €) aj s firmami v našom regióne, nám niektoré spoločnosti poskytujú sponzorské
     
       
dary. Z tých posledných konkrétne môžeme spomenúť firmu ENEL, od ktorej škola
       
       
dostala finančný dar vo výške cca 4000 prostredníctvom občianskeho združenia
     
       
AMOS. Sponzorské dary sa využívajú na zlepšenie materiálno-technickej úrovne
       
       
výchovno-vzdelávacieho procesu.
       
       
       
                 
      c)
projekty
       
                 
     
Operačný program Vzdelávanie, projekt Moderná príprava - úspešní absolventi,
     
     
zálohová platba 80.000,-
       
                 
       
projekt ÚIPŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 390,-
       
                 
      d)
2% podielu dane z príjmov- pri škole pôsobí občianske združenie AMOS,
     
       
kde je možnosť poslať 2% podielu dane z príjmov.
       
                 
      e)
nadácie - nemáme
       
             
      f)
rodičovské združnie
1      
             
      g)
podnikateľská činnosť - nevykonávame
       
             
      h)
vzdelávacie poukazy
1      
             
      i)
iné - Príjmy z prenájmu v sume 10.237,66 boli použité na úhradu energií.
       
       
Príjmy z rekvalifikačných a zváračských kurzov v sume 9.915,60 € boli použité
     
     
na zlepšenie MTZ a odmeny lektorov.
       
                 
                 
       
Nitra, 31. 10. 2010
       
          Vypracoval : Ing. Boris Babulík