stred  
   
  l  
 
MENU
 
6475 H TECHNICKO-ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
 
MENU
 
         
-
Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti vo vedení účtovníctva a administratívnych
prác, obchodnej korešpondencie, v písaní na mechanických a elektronických písacích stro-
joch, pri obsluhe PC, základné vedomosti z hospodárskeho práva, z obchodného a občian-
skeho zákonníka, evidencie majetku a vedenia skladového hospodárstva a pod.
 
 
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ  
   
-
Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.
       
             
MHD NITRA
- Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -  
   
bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.
 
           
           
    Stredná odborná škola polytechnická      
    Novozámocká 220      
949 05 Nitra
037/ 6550 455
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
 
     
www.ptechskola.edu.sk
     
             
        1 2        
             
      tap      
                   
       
3