stred  
   
  l  
 
MENU
 
2464 H 00 STROJNÝ MECHANIK
 
MENU
 
         
-
Absolvent pripravovaný na výkon povolania v oblasti okuliarovej výroby ovláda práce
spojené s výrobou jednotlivých dielcov na zhotovenie dioptrických obrúb, slnečných a
ochranných okuliarov z plastov a kovových materiálov. Ovláda špeciálne meradlá, samo -
statne kreslí jednoduché náčrty okuliarových obrúb, používa technickú a technologickú
dokumentáciu pre výrobu okuliarov.
 
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
 
 
     
-
Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,    
       
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.
       
MHD NITRA
   
  - Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -
     
bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.
     
           
    Stredná odborná škola polytechnická      
    Novozámocká 220      
949 05 Nitra
037/ 6530701
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
 
     
www.ptechskola.edu.sk
     
             
             
      ok2      
             
             
      ok