stred  
   
  l  
 
MENU
 
2414 L STROJÁRSTVO
 
MENU
 
         
- Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím
základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je
schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov
v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technolo-
gickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu
a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazo-
vania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektro-
       
techniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru.
     
       
       
MHD NITRA
  -
Štúdium trvá 2 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
   
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie v danom
 
    odbore.        
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
      949 05 Nitra        
  037/6550 455  
  e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk  
 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
                   
       
1