stred  
   
  l  
 
MENU
 
REKVALIFIKAČNÉ KURZY
 
MENU
 
   

Na základe rozhodnutia podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov získala naša škola akreditáciu na nasledujúce vzdelávacie programy:

   
Programovanie obrábacích CNC strojov a zariadení - sústruženie
 
     
Programovanie obrábacích CNC strojov a zariadení - frézovanie
     
     
             
    12    
         
         
    34    
         
         
    56    
         
         
    Kontaktná adresa:    
    Stredná odborná škola polytechnická    
    Novozámocká 220    
    949 05 Nitra    
         
         
    Rekvalifikačný kurz Progamovanie obrábacích CNC strojov a zariadení    
    frézovanie bude prebiehať od 01. 04. 2016 o 14.00 hod.    
         
         
   
Profil absolventa kurzu:
   
         
   

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základné pojmy pri frézovaní, alebo sústružení vzťahy medzi reznými rýchlosťami, otáčkami a posuvom a ich určovanie pomocou odporúčaných rezných parametrov, vyhľadáva tieto parametre v tabuľkách, katalógoch a elektronických médiách. Ovláda základy súradnicových kartézskych systémov, typy CNC strojov a ich súradných systémov. Vie určiť polohu a súradnice bodov, pozná štruktúru CNC programu, bloku programu a význam jednotlivých častí bloku. Vie stanoviť postup tvorby programu v závislosti od technológie výroby, pozná význam a použitie štandardných programových funkcií podľa normy ISO a špeciálnych funkcií a cyklov v riadiacich systémoch Keller a HEIDENHEIN iTNC 530. Pozná používané nástroje pre sústruženie a ich zoraďovanie. Ovláda bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi sa s ich údržbou a obsluhou. Vie používať jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom. Pozná spôsoby a možnosti upínania obrobkov v stroji., nastavovanie nulového bodu a spôsoby kontroly a merania výrobkov. Vie používať a stanovovať korekcie náradia. Osvojí si postup od určenia technológie podľa výrobného výkresu, cez zostavenie CNC programu až po samotnú výrobu súčiastky.

   
         
   
Bližšie informácie o rekvalifikačných kurzoch na tel.: 0911 345 215
   
   
   
   
e-mail: vidernan.j@gmail.com
   
         
         
    www.ptechskola.edu.sk