stred  
   
  l  
 
MENU
 
2432 H PUŠKÁR
 
MENU
 
         
-
Cieľom vzdelávania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti z oblasti
 
 
zbraní a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon pracovných činností spojených s opravou
 
 
zbraní, výrobou jednotlivých časti zbraní, nastavení zbraní a tiež reštaurovaní starších zbraní.
 
Žiaci absolvujú ručné spracovanie kovov, dreva a strojové obrábanie kovov.
 
- Po skončení štúdia žiaci majú možnosť sa uplatniť v strojárskych podnikoch zameraných na
  výrobu súčiastok, montáž, opravy, skúšanie a nastreľovanie poľovníckych a športových
  zbraní, alebo v podnikateľskej sfére.  
             
     
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ        
MHD NITRA
   
  - Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,
    na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.        
 
    -
Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -
     
   
bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.
       
           
 
 
Stredná odborná škola polytechnická
 
 
Novozámocká 220
 
        949 05 Nitra        
        037/ 6550 455        
        e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk        
                 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
       
1
2
       
             
 
        3        
                 
       
4
5