stred  
   
  l  
 
MENU
 
PRENÁJOM PRIESTOROV
 
MENU
 
         
 

OZNAM 

   
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
 
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:
       
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. v budove dielní praktického vyučovania o výmere 150 m2 umiestnenej  na      
        parcele č. 7779/2, katastrálne územie Nitra, LV č. 4159, adresa Štúrova 51,      
        Nitra. Priestory sú určené na využitie ako sklady.      
               
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 4159.      
               
        doba nájmu : na jeden rok         
        cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2 ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov      
               
        3. Termín obhliadky: podľa dohody      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby,      
        resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp.      
        ŽR, cenu ponúknutú a účel nájmu      
               
        Ďalšie podmienky: V prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti bude nájom      
        ukončený a priestory uvoľnené novému vlastníkovi.      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 03.01.2017 do 12,00 hod.  na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 16.12. 2016      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 03.01. 2017 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
               
       

OZNAM 

     
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších      
        územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
               
       
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. v budove školy, súp. č. 115, umiestnenej  na parcele č. 1450/2, na Novozámockej      
        ulici č. 220, katastrálne územie Dolné Krškany, o výmere 345 m2.      
        Priestory súna určené využitie ako kancelárske priestory.      
               
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 974.      
               
        doba nájmu : na jeden rok         
        cena nájmu minimálne vo výške : 27,00 €/m2 ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov      
               
        3. Termín obhliadky: podľa dohody      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby,      
        resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp.      
        ŽR, cenu ponúknutú a účel nájmu      
               
        Ďalšie podmienky: vyhlasovateľ požaduje aby sa záujemca prispôsobil      
        prevádzkovému poriadku školy.      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 03.01.2017 do 12,00 hod.  na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 16.12. 2016      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 03.01. 2017 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
               
       
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. v budove školy, súp. č. 116, umiestnenej  na parcele č. 1448/1, na Novozámockej      
        ulici č. 220, katastrálne územie Dolné Krškany, o výmere 1,20 m2, za účelom      
        umiestnenia nápojového automatu.      
             
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 974.      
             
        doba nájmu : na jeden rok         
        cena nájmu minimálne vo výške : 124,00 €/m2 ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov      
               
        3. Termín obhliadky: podľa dohody      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby,      
        resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp.      
        ŽR, cenu ponúknutú a účel nájmu      
               
        Ďalšie podmienky: vyhlasovateľ požaduje aby sa záujemca prispôsobil      
        prevádzkovému poriadku školy.      
             
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 06.05.2015 do 12,00 hod.  na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/6550455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 20.04.2016      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 06.05.2016 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v. r.
     
               
               
       
OZNAM 
     
               
        Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia      
        v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK      
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
               
        zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:      
               
        1. v budove dielní praktického vyučovania o výmere 150m2, umiestnenej na      
        parcele č. 7779/2, katastrálne územie Nitra, LV č. 4159, adresa Štúrova 51,      
        Nitra. Priestory sú určené  na využitie ako sklady.      
               
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 4159.      
               
        doba nájmu : na jeden rok         
        cena nájmu minimálne vo výške : 25,00 €/m2 ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov      
               
        3. Termín obhliadky: podľa dohody      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby,      
        resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp.      
        ŽR, cenu ponúknutú a účel nájmu      
               
        Ďalšie podmienky: V prípade predaja predmetnej nehnuteľnosti bude nájom      
        ukončený a priestory uvoľnené novému vlastníkovi.      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 14.12.2015 do 12,00 hod.  na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 25.11. 2015      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 14.12. 2015 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
             
       
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. v budove školy, súp. č. 115, umiestnenej  na parcele č. 1450/2, na Novozámockej      
        ulici č. 220, katastrálne územie Dolné Krškany, o výmere 345 m2.      
        Priestory súna určené využitie ako kancelárske priestory.      
               
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 974.      
               
        doba nájmu : na jeden rok         
        cena nájmu minimálne vo výške : 27,00 €/m2 ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov      
               
        3. Termín obhliadky: podľa dohody      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby,      
        resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp.      
        ŽR, cenu ponúknutú a účel nájmu      
               
        Ďalšie podmienky: vyhlasovateľ požaduje aby sa záujemca prispôsobil      
        prevádzkovému poriadku školy.      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 23.11.2015 do 12,00 hod.  na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 04.11. 2015      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 23.11. 2015 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
       
OZNAM
     
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
             
       
zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. časť pozemku, na parc. č. 1449, na Novozámockej ulici č. 220,katastrálne územie      
        Dolné Krškany,  o výmere 15 m², za účelom umiestnenia pojazdnej  predajne.      
        Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č.  974.      
               
        doba nájmu : na jeden rok      
        cena nájmu minimálne vo výške : 70 €/m²/ročne      
               
        2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle      
        § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení      
        nesk. predpisov.      
               
        Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp.      
        názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR,      
        ponúknutú cenu a účel nájmu.      
               
        Ďalšie podmienky: v pojazdnom predajnom stánku nemôžu byť nápoje      
        s obsahom alkoholu ani tabakové výrobky.      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 05.06.2015 do 12,00 hod. na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      
               
        V označenej obálke: NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. č. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 20.05. 2015      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 05.06. 2015 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
             
       
zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. v  budove školy, súp. č. 115, na parc. č. 1450/2, na Novozámockej ulici č. 220,      
        katastrálne územie Dolné Krškany,  o výmere 345 m2 na využitie ako kancelárske      
        priestory. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu      
        v Nitre, správa katastra Nitra, na LV č. 974.      
               
        doba nájmu : na jeden rok      
        cena nájmu minimálne vo výške : 27 €/m²/rok.      
               
        Ďalšie podmienky: priestory nemožno nijako upravovať      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte do 14.11.2014 do 12,00 hod. na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      
               
        V označenej obálke: „NÁJOM - neotvárať      
               
        Bližšie informácie na tel. čís. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 29.10. 2014      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 14.11. 2014 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
               
       
zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        - v  budove dielní, praktického vyučovania o výmere 150m², umiestnenej na parcele č.      
        7779/2, katastrálne územie Nitra, LV č. 4159, adresa Štúrová 51, Nitra. Priestory sú      
        určené na využitie ako sklady.      
               
        doba nájmu : na jeden rok      
        cena nájmu minimálne vo výške : 25 €/m²/rok.      
               
        Ďalšie podmienky: priestory nemožno nijako upravovať      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte do 17.10.2014 do 10,00 hod. na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      
               
        V označenej obálke: „NÁJOM      
               
        Bližšie informácie na tel. čís. 037/655 0455      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 01.10. 2014      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 17.10. 2014 do 10,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
             
       
zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        - v  budove dielní, praktického vyučovania o výmere 150m², umiestnenej na parcele č.      
        7779/2, katastrálne územie Nitra, LV č. 4159, adresa Štúrová 51, Nitra. Priestory sú      
        určené na využitie ako sklady.      
               
        doba nájmu : na jeden rok, od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014       
        cena nájmu minimálne vo výške : 24 €/m²/rok.      
               
        Ďalšie podmienky: priestory nemožno nijako upravovať      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte do 26.09.2013 do 12,00 hod. na      
        adresu: SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      
               
        V označenej obálke: „NÁJOM      
               
        Bližšie informácie na tel. čís. 037/6530 701      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
               
        Dátum zverejnenia: 11.09. 2013      
               
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 26.09. 2013 do 12,00 hod.      
               
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.
     
               
               
        OZNAM       
               
       
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra, ako organizácia
     
       
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
     
               
        v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných      
        celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:      
             
       
zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov:
     
               
        1. čťasť pozemku o výmere 15 m² na parcele č. 1449, katastrálne územie Dolné Krškany,      
        na Novozámockej ulici č. 220 za účelom umiestnenia pozajdnej predajne.      
        Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úrádu v Nitre, správa      
        katastra Nitra, na LV č. 974.      
               
        doba nájmu: na jeden rok, od uzatvorenia zmluvy      
        cena nájmu minimálne vo výške: 75 €/m²/rok.      
               
        Ďalšie podmienky: v pojazdnom predajnom stánku nemôžu byť nápoje s obsahom      
        alkoholu ani tabakové výrobky      
               
        V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 04.04.2014 do 12,00 hod. na adresu:      
        SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      
               
        V označenej obálke: „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ      
               
        Bližšie informácie na tel. čís. 037/6530 701      
        Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský      
             
        Dátum zverejnenia: 19.03. 2014      
             
        Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk: 04.04. 2014 do 12,00 hod.      
             
       
Ing. Oľga Hodálová
     
       
riaditeľka školy
     
       
v.r.