stred  
   
  l  
 
MENU
 
2433 H 00 OBRÁBAČ KOVOV
 
MENU
 
         
-
Absolvent ovláda strojové, trieskové obrábanie kovových a nekovových súčiastok,
 
 
nastavenie, obsluhu a údržbu základných obrábacích strojov (sústruh, brúska, vŕtačka) a
 
pod. Žiak sa však naučí ovládať aj číslicovo riadené stroje so zameraním na univerzálne
 
obrábanie, sústruženie a frézovanie.
   
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
 
- Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,
       
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.
       
               
     
-
Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -      
MHD NITRA
  bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.  
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
     
 
Novozámocká 220
 
      949 05 Nitra        
      037/ 6550 455        
      e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk        
       
  www.ptechskola.edu.sk    
 
       
       
 
obrkov