stred  
   
  l  
 
MENU
 
PLÁN PRÁCE  KARIÉROVÉHO PORADCU ŠK. ROK 2016/2017
 
MENU
 
   
Plán práce kariérového poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2016/2017, pedagogicko-organizačných pokynov na tento školský rok a analýzy dosiahnutých výsledkov v uplynulom školskom roku.

   
Ing. Katarína Tomanová
 
Hlavné úlohy
 
     
• Dôslednú pozornosť venovať profesionálnej orientácii žiakov a ich kariérnemu rastu od prvého ročníka až po maturitný ročník jednotlivých odborov.

     
 
• Pravidelne viesť individuálne rozhovory so žiakmi s prihliadnutím na žiakov s ŠVVP a dopomôcť im ku kariérnemu rastu podľa ich individuálnych potrieb.

     
     
• Zúčastňovať sa mimoškolských súťaží a aktivít, ktoré dopomôžu absolventom našej školy orientovať sa na trhu práce a rozvíjať ich profesionálnu a odbornú orientáciu.

       
 
• V oblasti profesijnej orientácie žiakov spolupracovať s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na profilovaní záujmov žiakov.

 
 
• Pravidelne viesť individuálne rozhovory so žiakmi s prihliadnutím na žiakov s ŠVVP a dopomôcť im ku kariérnemu rastu podľa ich individuálnych potrieb.

 
 
• Rozšíriť informovanosť o výbere vysokých škôl, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach.

 
 
• Poskytovanie objektívnych informácií o vysokoškolskom štúdiu, zúčastňovať sa na dňoch otvorených dverí vysokých škôl a veľtrhov práce v rámci regiónu.

 
 
• V profesionálnej orientácii žiakov okrem individuálnych konzultácií využívať nástenné noviny, príslušný propagačný materiál a besedy so žiakmi v oblasti kariérového poradenstva.

 
  Konkrétne úlohy:  
     
  September 2016  
     
 
• pri kooperácii škola a rodina

 
 
• aktualizácia nástenky, upresnenie konzultačných hodín kariérového poradenstva, doplnenie o vzory žiadostí o prijatie do zamestnania

 
     
     
• prvotné zmapovanie žiakov prvých ročníkov ohľadom kariérneho rastu a záujmov jednotlivých žiakov prvých ročníkov formou dotazníku príp. cez triednické hodiny

     
             
             
     
Október 2016
     
             
     

• zistenie záujmu o publikáciu: Kedy, kam, ako (o VŠ) – objednávka

     
     
• zber informácií o záujmoch žiakov o vysoké školy počas konzultačných

     
     
• rozmiestnenie dotazníkov do jednotlivých tried prvých ročníkov

     
     
• zúčastniť sa III. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania konaného v areáli Agrokomplexu so žiakmi maturitného ročníka (výber žiakov podľa záujmu)

     
             
     
November 2016
     
             
     
• zverejnenie informácií o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky na VŠ na nástenke a aj v jednotlivých maturitných triedach osobne

     
     
• uskutočniť prvé individuálne rozhovory so žiakmi o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách, prípadne s rodičmi žiakov

     
     
• aktualizácia prehľadov profesijných záujmov žiakov

     
     
• žiakov končiacich školu oboznámiť so stránkami www.povolania.eu – (sprievodca svetom povolaní), www.pozicie.sk - popis pracovnej pozície podľa náplne práce, vzdelania, požadovaných znalostí., www.startnatrhprace.cz/charakteristikyzajmovych-oblasti-volby-povolani, www.test-osobnosti.sk – cez nástenku prípadne triednych učiteľov

     
             
   
December 2016
     
             
     
• poskytnutie informácií študentom 4. roč. o možnosti štúdia na VŠ (získavanie informácií, podávanie prihlášok, vypĺňanie prihlášok...).

     
     
• umiestnenie vzoru vyplnenej prihlášky na vysokú školu na stránku našej školy, príp. na nástenku kariérneho poradenstva

     
     
• účasť na dňoch otvorených dverí vysokých škôl – podľa záujmov žiakov

     
     
• vyhodnotenie dotazníku pre žiakov našej školy zameraný na prvé ročníky, ich kariérový rast a osobnostný rozvoj

     
             
     
Január 2017
     
             
     
• stretnutie s triednymi učiteľmi 4. ročníkov a 5. ročníka – podanie informácií o VŠ, distribúcia prihlášok

     
     
• kompletizovanie prihlášok žiakov na vysoké školy

     
     
• účasť na dňoch otvorených dverí vysokých škôl - podľa záujmu žiakov

     
             
     
Február 2017
     
             
     
• realizácia ponúk študijných pobytov a jazykových kurzov v zahraničí počas konzultačných hodín

     
     
• konzultácie pre študentov a rodičov

     
     
• kompletizovanie a odosielanie prihlášok žiakov na vysoké školy

     
     
• oboznámiť žiakov správne napísať životopis a vypĺňať tlačivá – vzor aktualizovať na nástenke

     
             
     
Marec 2017
     
             
     
• naučiť žiakov využívať program „Sprievodca svetom povolaní“ a webové stránky poskytujúce informácie o vysokoškolskom štúdiu a voľných pracovných miestach

     
     
• organizovanie stretnutí maturantov s pracovníkmi úradu práce na tému „Preventívne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie“

     
     
• konzultácie a poradenský servis pre maturantov - prihlášky na VŠ, aktualizácia nástenky KP

     
             
     
Apríl 2017
     
             
     
• prehľad pracovných príležitostí – nástenka s prehľadom z ÚP Nitra

     
     
• beseda s pracovníkom Úradu práce „Čo robiť po ukončení školy“, praktické informácie pre žiakov končiacich ročníkov (v rámci Veľtrhu práce v apríli 2017 – Agrokomplex Nitra)

     
     
• zúčastnenie sa výstavy Mladý tvorca 2017, ktorá je spojená s Veľtrhom práce

     
             
     
Máj 2017
     
             
     
• analýza výsledkov záujmov žiakov o vysoké školy, po jednotlivých VŠ a fakultách

     
     
• zúčastniť sa súťaží na rozvoj osobnostných a kariérnych zručností u žiakov

     
     
• ponuka voľných miest na jednotlivých vysokých školách, aktualizácia informácií na nástenke pre kariérové poradenstvo

     
             
     
Jún 2017
     
             
     
• vypracovanie štatistických prehľadov o umiestnení žiakov na trhu práce a vysokých školách

     
     
• záverečné zhodnotenie kariérneho poradenstva za školský rok 2016/2017.