stred  
   
  l  
 
MENU
 
2675 L 02 ELEKTROTECHNIKA
 
MENU
 
         
-
Absolvent vzdelávacieho smeru ovláda základné prostriedky  oznamovacieho, administra-
 
tívneho a  odborného prejavu v  slovenskom jazyku a je schopný primerane komunikovať.
-
Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo praco-
 
vného styku, vie čítať odborný text.
-
Preukazuje  vedomosti o vývoji  ľudskej spoločnosti spoločnosti a spoločenskej výrobe.
-
Ovláda učivo stredoškolskej matematiky, fyziky, pozná základy prírodných a technických
vie si ich vysvetliť a aplikovať v praxi.
                 
 
MHD NITRA
  -
Štúdium trvá 2 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
     
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie v danom
 
    odbore.        
     
     
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
      949 05 Nitra        
  037/6550 455  
       
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
       
                 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
                   
       
1