stred  
   
  l  
 
MENU
 
AKTUALITY
 
MENU
 
   

KRAJSKÉ KOLO SIP V ŠURANOCH

   

Dňa 12. 2. 2015 sme spolu so žiačkami našej školy absolvovali krajskú súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači na Obchodnej akadémii v Šuranoch. Súťažiace Michaela Billová a Dana Kunkelová sa zúčastnili v kategórii „rýchlostné písanie na počítači“. V tejto kategórii obsadila Michaela Billová 3. miesto s počtom úderov za 1 min. 332,3 a Dana Kunkelová 17 miesto s počtom úderov 216,9. V kategórii bolo 20 žiakov – chlapcov a dievčat zo stredných škôl z Nitrianskeho kraja.

       
     

Žiačky našu školu reprezentovali veľmi úspešne.

     
           
      SOŠ POLYTECHNICKÁ, MÁ „DOBROVOĽNÍKA ROKA DO 18 ROKOV„      
     

Dňa 29. januára 2015 sa v Synagóge v Nitre uskutočnilo udeľovanie ocenení pod názvom Srdce na dlani. Organizátorom tohto pekného podujatia bolo Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra, ktoré ocenilo okrem kolektívov aj jednotlivcov. Ocenenia sa týkali rôznych oblastí spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania.

     
           
     
Medzi nominovanými bol aj Jožko Černička – žiak študijného odboru mechanik elektrotechnik SOŠ polytechnickej v Nitre. Potešilo nás, že Nitrianske centrum dobrovoľníctva ocenilo tých, ktorí venovali svoj voľný čas, energiu, schopnosti a zručnosti v prospech iných ľudí, najmä tých, ktorí to potrebujú. Jožko Černička si odniesol diplom a ocenenie v podobe červeného srdiečka od výtvarníčky Viery Fusekovej z Nitry.
     
           
     
Pozornosť školy, ale aj spolužiakov si určite zaslúži, čím prispel k propagácii prospešnosti dobrovoľníckej práce. Ocenenie Srdce na dlani považujeme ako možnosť verejne sa poďakovať nášmu „dobrovoľníkovi roka“ v mene riaditeľky školy Ing. Oľgy Hodálovej, zástupcov školy, učiteľov a jeho spolužiakov.
     
             
      dobrovolnik      
             
      KOMPRAX      
             
     
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220 v Nitre sa zapojila v septembri do Národného projektu KOMPRAX – Kompetencie pre prax, Operačný program„ Vzdelávanie „ Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1 – Podpora ďalšieho vzdelávania, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a zameraný na podporu kvality s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Do projektu sa zapojili žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik elektrotechnik / Daniel Gugh, Andrej Michna, Patrik Barát, Adam Kučera, Jozef Černička / a programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení / Zora Šimová, Andrej Kulich /.

     
     
Žiaci sa zúčastnili na dvoch školeniach v Šali v čase od 10.10.2014 do 12.10.2014 a od 24.10.2014 do 26.10.2014. Víkendové školenia začali v piatok o 16:00 hodine a končili v nedeľu o 13:30 hodine. Program školení končil večer o 21:00 a začínal ráno o 8:30 hodine. Počas prvého víkendového školenia sa naši žiaci naučili ako vo svojom okolí nielen nájsť problém, ale aj ako tieto veci vo svojom okolí zmeniť k lepšiemu. Na druhom víkendovom školení žiaci pracovali s vlastnými nápadmi a každý z účastníkov si pripravil pod vedením školiteľov svoj vlastný projektový zámer, ktorý bol podporený finančným príspevkom do 200 €.

     
     
Tretie víkendové školenie prebiehalo od 23.01.2015 do 25.01.2015 v Nových Zámkoch a bolo zamerané na vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov. Po úspešnom absolvovaní celého vzdelávania mladých vedúcich a vyúčtovania projektu získalo päť študentov našej školy „Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou vydané podľa § 9 zákona Národnej rady SR č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania im umožnil nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa v tomto rozsahu:

     
   
-
majú základné vedomosti o štruktúre a vedení tímu, dokážu analyzovať situáciu v tíme, navrhovať opatrenia na ovplyvnenie atmosféry súťaživosti,

     
   
-
poznajú spôsoby seba motivácie a motivácie iných a minimálne dva z nich využívajú v praxi,
     
   
-
rozumejú efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vedia prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii,
     
   
-
dokážu s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu,
     
   
-
dokážu vytvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, naplánovať ich a s potrebnou pomocou zrealizovať a vyhodnotiť,
     
   
-
vedia s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady,
     
   
-
dokážu realisticky zhodnotiť svoje skúsenosti, zručnosti a vedomosti, majú záujem sa v niektorej oblasti sa rozvíjať,
     
   
-
poznajú základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomujú si svoje pôsobenie na ostatných v pozícii mladého vedúceho aj ako edukátora.
     
             
      11      
             
      ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁD      
             
     
Konečne aj my patríme k olympionikom. Síce nie sme športovci, ale tento krát sme zabojovali o prvenstvo v školskom kole olympiád zo slovenského jazyka a ľudských práv. Riadne sme sa zapotili nad otázkami, ale napokon sme to predsa len zvládli a celkom úspešne sme dobehli do cieľa.  S akými výsledkami?

     
             
     
Tu sú naši olympionici a medailisti:
     
             
     
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A  LITERATÚRY
     
             
     
1. miesto : M. Krátka, P. Nemček -  29 b
     
     
2. miesto : J. Mikláš – 28 b
     
     
3. miesto:  M. Košťál – 25 b
     
     
4. miesto:  M. Šimor – 24 b
     
             
      OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV      
             
     
1. miesto – neudelenée
     
     
2. miesto – neudelené
     
     
3. miesto – Oleg Pankratov
     
             
      ÚSPEŠNÝM RIEŠITEĽOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!!!!!!      
             
      1      
             
      2      
             
      BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ      
             
     
Dňa 13.11.2014 sa Mgr. Martin Mikuláš – hlavný majster odborného výcviku a PaedDr. Eva Štreérová – výchovná poradkyňa zúčastnili na Burze práce a informácií 2014. Organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ľ. Štúra č. 53, 934 03 LEVICE. Burza práce a informácií 2014 sa konala v priestoroch Športovej haly, Turecký rad, Levice od 9:00 do 14:00 hodiny. V tento deň sme uskutočnili prezentáciu učebných a študijných odborov SOŠ polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra. Na prezentáciu boli pozvaní aj žiaci 8. A 9. Ročníkov základných škôl a ich rodičia, výchovní poradcovia, pedagógovia, ale i široká verejnosť.

     
             
     
Súťaž v tlaku na lavičke
     
             
     
Dňa 07.11.2014 sa v SOŠ potravinárskej v Nitre uskutočnila súťaž chlapcov v tlaku na lavičke. Našu SOŠ polytechnickú, Novozámocká 220, Nitra reprezentovalo päť žiakov – Straňák , Beláni, Vlček, Varga a Košťál. Možno konštatovať, že všetci chlapci, reprezentujúci našu školu, podali výborné výkony, čoho dôkazom je aj ich výborné umiestnenie. Žiaci Straňák, Beláni a Vlček sa umiestnili tesne za stupňami víťazov. Žiak Michal Košťál obsadil v kategórii do 70 kg krásne druhé miesto s celkovým výkonom 110 kg. Celkovým víťazom s výkonom 143 kg sa stal tiež náš žiak Marek Varga, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii nad 90 kg. Všetkým žiakom blahoželáme.

     
           
      IUVENTA      
             
     
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a tematické centrum mládeže / TCM / pre Nitriansky kraj nás pozvalo na Deň otvorených dverí dňa 10.11.2014 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny, ktorý sa konal na Fraňa Mojtu 16 v Nitre. Počas otvorených dverí sme sa oboznámili s aktivitami, projektmi a možnosťami, ktoré ponúka oblasť neformálneho vzdelávania s cieľom zlepšiť život mladých ľudí žijúcich v našom kraji. Predstavili nám Národný projekt PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, ktorý zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a ktorý je spolufinancovaný z Európskeho operačného fondu cez Operačný program Vzdelávanie. Mali sme možnosť stretnúť aktívnych mladých ľudí, ktorí svoje získané kompetencie v neformálnom vzdelávaní efektívne využívajú v pracovnom prostredí. Každý zo žiakov, kto mal záujem, mohol navštíviť TCM a získať priamo od zamestnancov informácie o činnostiach, poslaní a význame TCM na úrovni kraja.

     
             
      10      
             
     
Dňa 10.11.2014 sme sa zúčastnili v rámci Týždňa zamestnanosti mladých so žiakmi pod vedením kariérového poradcu Ing. Kataríny Tomanovej na workshope Záruky pre mladých, ktorý zorganizovala Americká obchodná komora v SR, Nezisková organizácia EPIC a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže . Workshop sa konal v hoteli Mikado na Hollého ulici v Nitre v Kongresovej hale II. Cieľom podujatia bolo predstaviť program Záruky pre mladých ľudí / Youth Guarantees / a zároveň ukázať príklady dobrej praxe organizácií, ktoré tento program začali pilotne realizovať.

     
     
9
     
             
     
Talentída
     
             
     
4
     
             
     
Koordinátor súťaže: Emília Vaškovičová

     
     
Počet prihlásených žiakov: 48

     
     
1. Kto môže súťažiť a v akých kategóriách.

     
     
Žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O34. Štartovné je 4 € na žiaka.

     
     
2. Súťažné témy

     
     
Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

     
     
Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), svetobežník (fyzická a humánna geografia), mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie), tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

     
     
Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky.

     
     
3. deň súťaže - 2. december 2014

     
     
Na vypracovanie testu má súťažiaci 60 minút, každý odpovedá na 60 otázok (po 30 z každej témy, ktorú si zvolil). V každej otázke vyberá súťažiaci spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu.

     
     
Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu „Som si istý(á)". Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí.

     
     
4. hodnotenie testov

     
     
Spôsob hodnotenia testov je na prvý pohľad trochu zložitejší. Veríme však, že robí súťaž zaujímavejšou. Bodová hodnota jednotlivých otázok nie je vopred daná. Stanoví sa až dodatočne (v rozmedzí 2,0 - 6,0 bodu), a to tak, aby platilo: čím menej súťažiacich odpovedalo na otázku správne, tým je jej hodnota vyššia.

     
     
Za správnu odpoveď získa súťažiaci počet bodov rovný hodnote otázky. Ak vyznačí nesprávnu alebo neplatnú odpoveď, odčíta sa mu 1 bod. Takto získané body sú tzv. základné body. Ak súťažiaci vyznačí správnu odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, získa za ňu navyše prémiu 2 body. Ak súťažiaci vyznačí nesprávnu alebo neplatnú odpoveď a potvrdí, že si je ňou istý, dostane pokutu 2 body (t. j. odčítajú sa mu 2 body). Ak súťažiaci nevyznačí žiadnu odpoveď, nezíska ani nestratí žiadne body.

     
     
5. získané Skóre

     
     
V každej téme, ktorú vypracoval, sa súťažiacemu vypočítajú dve skóre: tzv. SVET (skóre za vedomosti v téme) a tzv. SPOT (skóre za poradie v téme).

     
     
Najskôr sa vypočíta skóre SVET. Je súčtom všetkých základných bodov, prémií a pokút, ktoré súťažiaci v téme získal. Podľa skóre SVET sa zostavia rebríčky v témach (v každej vekovej kategórii osobitne). V prípade rovnosti bodov sa na určenie poradia na 1. – 10. mieste sa použijú ďalšie kritériá.

     
     
Následne (po zostavení rebríčkov na základe skóre SVET) sa každému súťažiacemu vypočíta skóre SPOT - koľko percent ostatných súťažiacich v rebríčku predbehol. Skóre SPOT môže mať hodnotu od 0 do 100. Keďže každý súťaží v dvoch témach, získa dve skóre SPOT. Napokon sa každému sčítajú jeho dve skóre SPOT. Podľa tohto súčtu sa zostaví celkové poradie všetkých súťažiacich (v každej vekovej kategórii osobitne).

     
     
Na základe získaných skóre sa zostaví spolu 48 rebríčkov: pre jednotlivé témy v každej kategórii (5 tém x 8 kategórií) a výsledné rebríčky v každej kategórii.

     
     
6. odmeňovanie

     
     
Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení vecnými cenami. Štvrtina súťažiacich v každom tematickom rebríčku získa titul EXPERT, 100 najlepších v každej vekovej kategórii získa titul TOP EXPERT. Ostatní dostanú účastnicky diplom.

     
      5      
             
             
             
      7      
             
     
Dňa 7. novembra 2014 sme sa prihlásili na súťaž „ Angličtinár roka“. Naším cieľom je motivovať študentov k stúdiu anglického jazyka a tých nejlepších odmeniť. Zároveň táto súťaž umožní žiakom porovnaťsi ich jazykovú úroveň s rovesníkmi na Slovensku s v Českej republike. Víťaz súťaže poletí priamo do Kanady na mesačný jazykový kurz. Navyše každý študent zapojený do súťaže získa kupón vo výške 100 dolárov, ktorý môže následne využiť ako zľavový kupón na akýkoľvek jazykový pobyt v jazykovej škole ILAC. Koordinátorom súťaže je PaedDr. Alena Šottniková.

     
             
      8      
             
     
Termín súťaže: 19. november 2014

     
     
Forma testovania: ONLINE TEST

     
     
Trvanie testu: 60 minút

     
     
Úroveň: B1/C1 podľa európskeho referenčního rámca

     
             
     
PREČO SA ZAREGISTROVAŤ?

     
             
     
* Možnosť porovnať sa s ostatnými školami

     
     
* Dobrá skúsenosť pre žiakov

     
     
* Motivácia pre šikovných angličtinárov

     
     
* Využitie testu jako materiál na hodine ANJ

     
     
* Registrácia do súťaže ZADARMO

     
             
      6      
             
     
iBobor Informatická súťaž pre každého...  o počítačoch pri počítači
     
             
     
3
     
     
V školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie, iniciovať v žiakoch využívanie IKT a povzbudiť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže bol usilovný a inteligentný bobor. Koordinátorom súťaže bola Ing. Štefánia Morvaiová, ktorá vyplnila prihlášku a vzápätí obdržala od organizátora adresu koordinátorského prostredia, ako aj prihlasovacoe meno a heslo. Prihlasovanie žiakov bolo uzavreté 5.11.2014 o 24:00 hodine.

     
             
     
2
     
             
     
Naša škola súťažila v dvoch kategóriách:

     
     
Juniori: žiaci prvých a druhých ročníkov – 10.11.2014 / pondelok / v čase od 9:30 do 13.30 hodiny

     
     
Seniori: žiaci vyšších ročníkov – 7.11.2014 / piatok / v čase od 9:30 do 13:30

     
     
Vo vyhlásenom dni a čase sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplnili on-line súťažný test. Každý žiak pracoval samostatne na počítači v IKT učebni s prístupom na internet. Po skončení testu sa každý účastník dozvedel počet bodov.

     
             
     
1
     
             
             
     
Aktivity v PK plasty, chemický a farmaceutický priemysel, ekonomika
     
             
     
Učitelia ekonomiky sa prihlásili do samostatného programu Online učebnica ekonómie, kde sme v septembri prihlásili aj študentov IV. a V. TE. V termíne od 29.9. – 10. 10. 2014 bol zadaný centrálny vstupný test pre žiakov, ktorý prihlásení žiaci absolvovali.

     
     
Dňa 10. 10. 2014 sa študenti 3. ročníka učebného odboru chemik - spracúvanie kaučuku a plastov zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Plastika, a. s., kde si overili získané vedomosti v praxi.

     
     
Dňa 16. 10. 2014 sa naša škola zaregistrovala prostredníctvom školského koordinátora do súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Následne sme zaregistrovali vybraných žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže. Súťaž prebehne 7. 11. v súťažnej kategórii Seniori a 10. 11. v súťažnej kategórii Juniori.

     
             
     
Aktivity PK Slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedné predmety
     
             
     
Pozývame Vás na výnimočnú cestu do kolísky našej civilizácie - do doby egyptských faraónov! Vydajte sa s nami v šľapajach slávneho egyptológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 objavil hrobku mladého faraóna Tutanchamona.

     
           
      1      
           
     
No dá sa takejto lákavej pozvánke odolať? Veru nie.... My sme neodolali a spolu s našimi pani profesorkami Kopeckou a Štreérovou sme sa vybrali 28.10. do hlavného mesta, aby sme sa nadýchali tajomnej histórie. A stálo to za to. Mali sme možnosť vidieť viac ako 1 000 nádherných predmetov vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu.

     
           
      Záložky do knihy spájajú školy      
           
     
Aj my sme sa zapojili do projektu s uvedeným názvom a s nadšením sme tvorili záložky, vymýšľali tvary, potrápili sme sa aj nad výtvarným stvárnením jednotlivých odborov, ktoré sa na našej škole študujú. Naše pani slovenčinárky boli neúprosné a trvali na tom, že ich musí byť aspoň 30. Napokon sme to dokázali a 30 záložiek je na svete a už merajú svoju púť do družobnej školy...

     
           
      2      
           
      Literárna exkurzia      
           
     
Dňa 21.októbra 2014 sa žiaci I.PGMN pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Evy Štreérovej a PaedDr. Eleonóry Kopeckej zúčastnili odbornej exkurzie v Brodzanoch. Okrem histórie kaštieľa sa bližšie oboznámili so životom a tvorbou velikána ruského romantizmu A.S. Puškina.

     
           
      Mladý moderátor      
           
     
Aj my sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Mladý moderátor, kde nás reprezentovala žiačka prvého ročníka odboru programátor - Zora Šimová. Že jej to reční, sa denne presviedčame nielen v škole, ale aj na spomínanej súťaži.

     
      5      
           
     
Súťažilo sa v 4 kategóriách - interpretácia spravodajského textu, reklamy, interview a vlastný program. Po dvoch súťažných kolách bolo vyraďovanie a tí šťastnejší postúpili do finálovej skupiny. Tam sa dostala aj naša Zorka. Síce napokon nevyhrala, ale že nás vzorne reprezentovala, o tom niet pochýb.

     
     
Dňa 26.9.2014 žiaci II.PGME triedy spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Eleonórou Kopeckou a Mgr. Hildou Vančovskou navštívili Hronský Beňadik. Okrem prírodných krás tejto malebnej dedinky obdivovali i architektonické skvosty – kláštor a kostol, ktoré tejto oblasti dodávajú osobité čaro. Pri prehliadke kostola obdivovali nádherné sakrálne umenie. O kláštore hovoria, že je to Perla Pohronia a to vďaka kráse starého benediktínskeho gotického chrámu.

     
     
Na mieste dnešného kostola bola prvá románska bazilika postavená v 11. storočí. Bola vystavená v roku 1075. Jej základy boli objavené pri reštauračných prácach v 19. storočí.

     
     
Veriaci putujú do Hronského Beňadiku, aby našli pokoj, uzdravenie a silu aj vďaka Relikvii Kristovej Krvi. Relikviou je kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej Krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský Beňadik. V súčasnosti sa relikvia nachádza v kaplnke Božskej Krvi.

     
           
      6      
           
           
      Aktivity PK Prírodné vedy, zdravie a pohyb      
           
     
Vo štvrtok 16. októbra 2014 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili účelového cvičenia, zameraného na prvú pomoc. Na Rybárskej ulici v Nitre sídlia stanice prvej pomoci, kde ochotný personál priblížil našim žiakom prácu záchranárov. Vidieť boli možné ukážky prvej pomoci, ich koordinovaná práca, kompletné vybavenie záchranárov ako i sanitky. Spôsoby, ako sa zachovať v kritických situáciách patria k základným znalostiam zásad prvej pomoci a vedú k záchrane toho najcennejšieho – ľudského života. Vďaka ochotným figurantom z radov žiakov bolo možné nasimulovať tie najrozličnejšie situácie. Okrem iného prebiehala so záchranármi živá diskusia a tí aj vďaka svojmu profesionálnemu prístupu vedeli zodpovedať na všetky otázky. Žiaci tried I.PG, I.PGMN, I.ME a I.TAEL zažili veľmi príjemný a užitočný deň, za ktorý patrí veľká vďaka pracovníkom záchrannej služby.

     
           
      6      
           
           
      Aktivity PK strojárstvo      
           
     
V piatok, 3. októbra 2014, zorganizovala strojárska predmetová komisia exkurziu na Medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa konal v Českej republike - v Brne. Tento veľtrh bol zameraný na obrábacie a tvárniace stroje, nástroje, náradie, materiály, komponenty, povrchové a tepelné úpravy materiálov, zváranie, spájkovanie, lepenie, dopravu, manipuláciu, pohony, hydrauliku, pneumatiku, chladenie, plasty, automatizáciu, ale taktiež aj elektrotechniku, energetiku a inovácie v strojárstve a elektrotechnike. Tejto exkurzie sa zúčastnili žiaci tried I.PGMN, I.PG, II.PGME a III.PG pod vedením Ing. Viderňana a Ing. Smereka. Strojársky veľtrh v Brne môžeme považovať za jeden z najkvalitnejších veľtrhov v strednej Európe o čom svedčí aj to, že išlo už o jeho 56. ročník, navštívilo ho viac ako 76.000 návštevníkov z 53 krajín a vystavovalo na ňom 1.627 vystavovateľov.

     
      7      
           
           
      Aktivity PK cudzích jazykov      
           
      26 September - Európsky deň jazykov      
           
     
Medzinárodný deň európskych jazykov sa oslavoval aj na SOŠ Polytechnickej v Nitre. Sviatok európskych jazykov vznikol spoločnou iniciatívou Rady Európy a Európskej únie v roku 2001, aby zdôrazňoval a poukazoval na diverzitu európskych jazykov a kultúr a tiež povzbudil záujem populácie o učenie sa nových ďalších jazykov.

     
     
Študenti anglického jazyka na SOŠP urobili nástenku a na hodinách anglického jazyka diskutovali o problematike štúdia cudzích jazykov. Pripojili sa tiež študenti nemčiny.

     
     
Čo znamená ovládanie cudzích jazykov pri cestovaní, štúdiách v zahraničí, profesionálnu budúcnosť a pre otvorenie sa a pochopenie sveta? Každý súhlasil, že ovládanie jazyka je zjavnou výhodou pri začlenení sa do dnešného otvoreného sveta.

     
           
      8      
           
      Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.      
     
Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

     
      European Day of Languages - 26 September      
           
      9      
           
     
The European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September, as an initiative of the Council of Europe in Strasbourg. Throughout Europe, 800 million Europeans represented in the Council of Europe's 47 member states are encouraged to learn more languages, at any age, in and out of school. Being convinced that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent, the Council of Europe promotes plurilingualism in the whole of Europe.

     
     
For the day, a range of events is organised across Europe: activities for and with children, television and radio programmes, language classes and conferences.

     
           
      10      
           
           
      KRAJSKÝ FESTIVAL VEDY A TECHNIKY      
           
     
Dňa 10.10.2014 sa v priestoroch SOŠ polytechnickej v Nitre uskutočnil prvý krajský „Festival vedy a techniky. Podujatie zorganizoval Amavet klub č. 836 a SOŠ polytechnická v Nitre. Krajský „Festival vedy a techniky“ je súťaž, ktorá dáva priestor začínajúcim žiackym projektom s možnosťou odprezentovať svoje doterajšie výsledky bádateľskej práce a zároveň umožňuje získať od odborníkov ďalšie nápady a podnety pre pokračovanie a vylepšenie týchto projektov. Súťaží sa v jedenástich súťažných kategóriách:

     
      a)  Biológia      
      b) Chémia      
     
c) Elektrina a mechanika
     
      d) Energia a transport      
      e) Environmentálne vedy      
      f) Fyzika a astronómia      
      g) Geovedy, Vedy o Zemi      
      h) Informatika a počítačové inžinierstvo      
      i) Matematika      
      j) Medicína a zdravotníctvo      
      k) Spoločenské vedy      
           
     
Okrem toho prináša krajský Festival možnosť žiakom s najkvalitnejšími prácami priamy postup na celonárodný Festival vedy a techniky, ktorý sa už tradične koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, bez nutnosti prejsť hodnotením v rámci registrácie na národný Festival vedy a techniky. Na náš krajský „Festival vedy a techniky“ sa prihlásilo spolu 16 projektov. Ako skonštatovala porota, projekty mali vysokú odbornú úroveň. Prvé postupové miesto získal projekt „Športové nápoje“ z Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Druhé miesto získal projekt „Raspberry PI kamera“ zo Spojenej školy v Nových Zámkoch . Tretie miesto získal projekt „Inteligentná križovatka“ zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. Okrem toho porota udelila aj špeciálne ocenenia.

     
             
     
10